Życie w warunkach inflacji

księgowość gdynia , ,

Życie w warunkach inflacji

6

Wrz

Szczególne zagrożenie wysoką inflacją występuje w krajach postkomunistycznych, które w warunkach głębokich dysproporcji gospodarczych, przestarzałej technologii, niskiej efektywności gospodarowania, braku infrastruktury bankowej i rynku kapita-łowego oraz nieracjonalnej struktury cen wszystkich czynników wytwórczych próbują w krótkim czasie wprowadzić mechanizm tynkowy. Liberalizacja cen, płac, procentów i kursów walut nieuchronnie prowadzi do gwałtownego wzrostu cen .

Życie w warunkach inflacji jest trudne i kosztowne, ale skoro nie udaje się jej cał-kowicie zlikwidować, nie pozostaje nic innego, jak umiejętne przystosowanie się do życia z inflacją i niedopuszczenie, aby osiągnęła ona rozmiary wymykające się spod kontroli rządu.

W dotychczasowych rozważaniach abstrahowaliśmy od stosunków gospodarczych z za-granicą, tzn. od importu i eksportu dóbr i usług oraz możliwości zaciągania kredytów zagranicznych i konieczności ich spłacania. Tym samym nie uwzględniliśmy korzyści płynących z handlu zagranicznego oraz ruchu kapitałów. Nie rozpatrywaliśmy wzajem-nych związków, jakie występują między kursem wymiennym walut a bilansem płatni-czym kraju. Są to problemy niezmiernie ważne w każdej gospodarce narodowej i bardzo często wywierają decydujący wpływ na sytuację gospodarczą kraju.

W celu wprowadzenia w krąg nowych zagadnień związanych z otwarciem go-spodarki, zacznijmy nasze rozważania od analizy składników bilansu płatniczego.

About The Author

admin

Leave a Reply