Zwiększenie podaży pieniądza — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zwiększenie podaży pieniądza

7

Wrz

Im bardziej kurs obligacji i stopa przychodu odchyli się od punktu równowagi, tym z większą siłą działać będzie mechanizm korygujący, gdyż podobnie, jak na każdym rynku towarowym, także na rynku pieniężnym i rynku papierów wartościowych działa to samo prawo popytu i podaży, które uniemożliwia istnienie trwałych odchyleń od stanu równowagi.

Mechanizm ten jest znacznie bardziej złożony, jeśli uwzględnimy stopę procentową od depozytów terminowych w bankach komercyjnych. Można jednak przyjąć założenie, że stopa procentowa zmienia się w tym samym kierunku i w tym samym stopniu, co i stopa przychodu z obligacji. Gdyby stopa procentowa nie rosła wraz ze wzrostem stopy przychodu od obligacji, wówczas uczestnicy gry na giełdzie wycofywaliby swoje depozyty i lokowali je w obligacjach, co musiałoby doprowadzić do wzrostu stopy procentowej.

Odwrotnie zjawiska zachodzą w przypadku spadku stopy przychodu. Gdyby nie towarzyszyła temu obniżka stopy procentowej, wówczas posiadacze pieniądza speku-lacyjnego niechętnie nabywaliby obligacje i lokowali je w bankach komercyjnych. W tej sytuacji budżet państwa mógłby mieć duże trudności ze sprzedażą obligacji i finansowaniem deficytu budżetowego. Wobec tego bank centralny, stojący na straży równowagi tynku pieniężnego i rynku papierów wartościowych, musiałby odpowiednio zwiększyć podaż pieniądza lub obniżyć stopę dyskontową od kredytu refinansowego i w ten sposób musiałaby nastąpić obniżka stopy procentowej.

Zwiększenie podaży pieniądza ilustrowane może być na wykresie odpowiednim przesunięciem pionowej linii na prawo, co doprowadziłoby do zrównoważenia rynku pieniężnego przy odpowiednio obniżonej stopie procentowej. Bank centralny może również zmniejszyć podaż pieniądza w obiegu, co oznaczałoby przesunięcie pionowej linii podaży pieniądza na lewo. Wówczas nastąpiłoby zrównoważenie popytu na pieniądz z jego podażą przy odpowiednio podwyższonej stopie procentowej.

About The Author

admin

Leave a Reply