Związki zawodowe w Niemczech — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Związki zawodowe w Niemczech

9

Wrz

Angielskie związki zawodowe wykazują znacznie wyższy stopień polityzacji niż w innych krajach. W Niemczech działalność związków zawodowych ogranicza się do sfery stosunków pracy i płacy oraz zabezpieczenia socjalnego ludzi nie pracujących. Chociaż w nazwie podkreśla się zawodowy charakter związków, pracownicy nie są organizowani według zawodów, lecz według określonych branż i ga-łęzi. Oznacza to, że związek obejmuje różne zawody i różne grupy pracowników za-trudnionych w danej branży. Ta struktura organizacyjna ułatwia zawieranie umów z pracownikami danej branży lub gałęzi dotyczących warunków pracy i wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych pracowników. W Niemczech związki zawodowe dysponują grupą etatowych funkcjonariuszy, którzy w coraz większym stopniu traktują swoje organizacje jak nowoczesne przedsiębiorstwo usługowe. W warunkach dużego zróżni-cowania związków zawodowych, np. we Francji, państwo ustawowo ustala płacę mi-nimalną w celu zapewnienia socjalnego minimum egzystencji. W Niemczech nie istnieje ustawowa płaca minimalna. W umowach zbiorowych ustala się zróżnicowaną płacę najniższą w zależności od branży, a więc charakteru i uciążliwości pracy oraz jej szkodliwości dla zdrowia. Wszelkie kwestie sporne dotyczące warunków pracy i płacy są rozstrzygane przez państwowe sądy pracy, w których reprezentantami są zarówno przedstawiciele pracodawców, jak i pracowników.

Związki zawodowe odgrywają pionierską rolę w inicjowaniu nowego ustawodaw-stwa pracy i wymuszaniu określonych zdobyczy socjalnych, które następnie wprowadza się do umów zbiorowych. W ten sposób związki zawodowe tworzą instytucjonalne warunki społecznego consensusu na zasadzie negocjacji i praworządnego rozstrzy-gania wszelkich sporów. Ten kooperacyjny, a nie konfliktowy układ stosunków między pracodawcami a pracobiorcami zwiększa sprawność funkcjonowania mechanizmu rynkowego i działa stabilizująco na cały układ stosunków społeczno-gospodarczych.

About The Author

admin

Leave a Reply