Zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku

http://www.biurorachunkowe-creative.pl/ , ranking kredytów gotówkowych , Planowanie podatków, doradztwo podatkowe, zarządzanie ryzykiem podatkowym. Zapraszamy do kontaktu

Zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku

1

Sty

Po drugie, zobowiązanie podmiotów gospodarczych do zawiadamiania banków o posiadaniu rachunku (nazwa i adres banku oraz numer rachunku) oraz banku, w którym podmiot posiada rachunek bieżący (podstawowy), o posiadaniu rachunków pomocniczych (z dokładną charakterystyką wszystkich informacji z tym związanych) wykorzystane może być przez banki do rozszerzenia i aktualizowania bazy danych o klientach i operacjach bankowych (w ramach programu „poznaj swojego klienta”), a jednocześnie stanowić może element weryfikacji czynności w ramach procedury rejestracyjnej określonej w wewnątrzbankowym programie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Po trzecie, dwukierunkowość realizacji obowiązku dokonywania zawiadomienia o posiadaniu rachunków bankowych (banki i urzędy skarbowe) stanowi istotne uzupełnienie innych form współpracy sektora bankowego z organami kontroli. Środek ten zastępuje poniekąd procedurę określającą dostęp organów kontroli do informacji bankowych.

Po czwarte, regulacja w zakresie obrotu bezgotówkowego określa obowiązek finansowoprawny banków, w których otwarte są rachunki podmiotu gospodarczego inne niż rachunek podstawowy, polegający na zawiadomieniu o tym banku, w którym podmiot gospodarczy posiada rachunek bieżący (podstawowy). Obowiązek ten, z jednej strony ma charakter wtórny w stosunku do podobnego obowiązku, spoczywającego na podmiocie gospodarczym (weryfikacja realizacji obowiązku prawnofinansowego podmiotu gospodarczego), z drugiej zaś strony stanowi odrębny środek przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jego ratio legis związane jest bowiem m.in. z uruchomieniem procedur, weryfikujących zaangażowanie banków.

About The Author

admin

Leave a Reply