Zastąpienie zaświadczenia z właściwego rejestru oświadczeniem złożonym przed notariuszem — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zastąpienie zaświadczenia z właściwego rejestru oświadczeniem złożonym przed notariuszem

14

Lut

Nie jest przy tym wymagane, aby zakres takiego zaświadczenia był identyczny z zaświadczeniami wydawanymi z polskiego Krajowego Rejestru Karnego. Oczywiste jest bowiem, że porządki prawne poszczególnych państw różnią się zarówno katalogiem czynów zabronionych, przesłanek popełnienia czynu, jak też wysokością kary. § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawia-jący od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wskazuje wyraźnie, że podmiot w pierwszej kolejności zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie wydane przez właściwy organ. Tym samym, ustawodawca dał pierwszeństwo dokumentom urzędowym wy-stawianym w różnych państwach nie nakładając na zamawiających obowiązku badania ich pełnej zgodności z polskim rejestrem karnym. Należy zatem przyjąć, że ustawodawca uwzględ-nił różnice w systemach prawnych każdego z państw. Stanowisko takie zaprezentował również Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 7 czerwca 2010 r. XIX Ga 225/2010. Powyższe stanowisko jest również zgodne z art. 45 ust. 3 lit. a Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Euro-pejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z którym za wystarczający dowód niekaralności należy uznać wyciąg z rejestru sądowego.”

Zastąpienie zaświadczenia z właściwego rejestru oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego jest dopuszczalne zgodnie § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów , jedynie wówczas gdy „dokumentu nie wydaje się”. Żądanie dodatkowych oświadczeń i wykluczenie wykonawców z powodu ich braku stanowiłoby nieuprawnione dyskryminowanie przedsiębiorców z innych krajów członkowskich.

About The Author

admin

Leave a Reply