Zamówienia finansowane | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zamówienia finansowane

21

Mar

Dlatego właśnie w 2009 roku skreślono w art. 147 ust. 2 Pzp zdanie 2, stanowiące podstawę do żądania odpowiedniego zabezpieczenia wynikających z niej roszczeń. Poza tym w warunkach obrotu rynkowego gwarancji jakości udzielają zazwyczaj wcześniejsze ogniwa obrotu: producenci lub importerzy, w celach promocyjnych , a nie bezpośredni wykonawcy zamówień publicznych. Wykonawca zamówienia publicznego przenosi jedynie na zamawia-jącego zobowiązanie gwarancyjne, zawarte w stosownym dokumencie, umożliwiając w ten sposób nawiązanie stosunku gwarancyjnego między odległymi ogniwami obrotu. Nie ma przeszkód, aby doszło do tego na zasadzie dobrowolności. Zgodnie z art. 579 kc, zamawiający może wykonywać uprawnienia z ustawowej rękojmi przeciwko wykonawcy, niezależnie od uprawnień gwarancyjnych wobec producenta (importera). Wykonawca ma zaś swoisty interes w „przeniesieniu” gwarancji, licząc że zamawiający skieruje swoje pretensje na drogę serwisu gwarancyjnego i nie będzie w ogóle zainteresowany równolegle działającą rękojmią.

W odniesieniu do zamówień finansowanych ze środków europejskich, z uwagi na długo-okresową kontrolę efektywności przedsięwzięcia, szerzej trzeba operować zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, które obok roszczeń odszkodowawczych oraz z tytułu kar umownych obejmuje także roszczenia z rękojmi za wady (art. 147 Pzp). Zaspokojenie roszczeń zamawiającego z przedmiotu zabezpieczenia następuje bez potrzeby ingerencji sądowej, zazwyczaj w trybie potrącenia wierzytelności. Roszczenia zamawiającego są na ogół pieniężne (odszkodowanie, kara umowna, roszczenia zwrotne), a jedynie niektóre uprawnienia z rękojmi za wady mają niepieniężny charakter, a mianowicie żądanie naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu.

About The Author

admin

Leave a Reply