Zaliczka na wykonanie zamówienia finansowanego ze środków europejskich — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Zaliczka na wykonanie zamówienia finansowanego ze środków europejskich

5

Cze

Wprawdzie zaliczka stanowi przedmiot umowy dodatkowej, ale nie ma przeszkód, aby była zastrzeżona w projekcie umowy podstawowej (z perspektywą dwu zobowiązań w jednym akcie) . Zaliczkowanie wykonawcy jest wyłączone w odniesieniu do zamówień udzielanych w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Zamawiający spoza sektora finansów publicznych, a także działający w sferze samorządowej mogą udzielać zaliczek bez ograniczeń przedmiotowych, natomiast pozostali zamawiający (państwowi) tylko co do zamówień finansowanych ze środków europejskich albo gdy przedmiotem umowy mają być roboty budowlane. Zaliczka na wykonanie zamówienia finansowanego ze środków europejskich jest instrumentem niezwykle pozytywnym. Z jednej bowiem strony umożliwia samemu zamawiającemu sensowne ubieganie się o wcześniejszą wypłatę dofinansowania (akumulo- wanie środków europejskich na rachunku beneficjenta jest wykluczone) , a z drugiej strony zamówienie z zaliczką staje się atrakcyjniejsze, obniżeniu ulegają też koszty jego realizacji, skoro w znacznym zakresie odpada potrzeba zaciągania kredytu obrotowego. Tymczasem w praktyce, prawdopodobnie wskutek słabej promocji nowego art. 151 a Pzp, zainteresowanie zamawiających udzielaniem zaliczek jest znikome (ok. 0.4% ogłoszeń o zamówieniu) . Nie bez znaczenia są także obawy przed konsekwencjami ewentualnego wyłudzenia zaliczki przez nieuczciwego wykonawcę. Podkreślić tu jednak trzeba, że każda zaliczka jest celowa. Może być udzielona tylko na sfinansowanie kosztów wykonania zamówienia, które trzeba dokładnie określić w umowie. Sprzeniewierzenie zaliczki lub jej wydatkowanie na inne cele jest karalne, a ponadto uzasadnia żądanie niezwłocznego zwrotu zaliczki. Rozliczenie zaliczki, zazwyczaj w trybie potrącenia wierzytelności, następuje w związku z odbiorem całkowitym lub częściowym przedmiotu zamówienia. W tym drugim wypadku udzielenie kolejnej transzy zaliczki jest dopuszczalne pod warunkiem wykazania przez wykonawcę, że prawidłowo wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio wypłaconych kwot. Poza tym zwrot zaliczki należy z góry zabezpieczyć. Zabezpieczenie jest obligatoryjne, jeśli przewidywana wartość zaliczki przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

About The Author

admin

Leave a Reply