Współczesna teoria ekonomii

, ,

Współczesna teoria ekonomii

2

Cze

Tak więc me-tody finansowania deficytu budżetowego na krótką metę mogą hamować inflację, ale na długą metę taka polityka może powodować rozkręcanie spirali inflacyjnej.

Współczesna teoria ekonomii przywiązuje dużą wagę do regulacji dopływu pie-niądza do obiegu przez bank centralny za pośrednictwem zmiany stopy rezerw obowiąz-kowych, która wpływa na możliwości kreacji pieniądza przez banki komercyjne, oraz stopy dyskontowej od kredytu refinansowego, która wywiera wpływ na wysokość stopy oprocentowania depozytów i kredytów. Za pośrednictwem zmian stopy procentowej bank centralny może wpływać zarówno na skłonność do oszczędzania, jak ii skłonność do inwestycji, co może sprzyjać lub hamować procesy inflacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej kraju i fazy koniunktury. Wreszcie bank centralny za pośrednictwem polityki otwartego rynku (kupna i sprzedaży papierów wartościowych) może dość skutecznie drenować nadmiar pieniądza i w ten sposób hamować inflację.

Mimo różnych możliwości oddziaływania na równowagę na rynku pieniężnym i towarowym, doświadczenie wykazuje, że nie istnieją łatwe rozwiązania eliminujące inflację. We wszystkich krajach mamy do czynienia z mniejszym lub większym wzrostem cen. Znacznie łatwiej jest hamować inflację w krajach gospodarczo rozwiniętych, z rozwiniętą infrastrukturą bankową i rynkiem kapitałowym, niż w krajach gospodarczo zacofanych. Wszelkie próby przyspieszenia wzrostu gospodarczego oparte na ekspansji inwestycyjnej z reguły brzemienne są w wysoką inflację.

About The Author

admin

Leave a Reply