Wartość nominalna skorygowana relacją wskaźników wzrostu cen

https://zadarma.com/pl/ , usługi księgowe ,

Wartość nominalna skorygowana relacją wskaźników wzrostu cen

4

Cze

W krajach, w których występuje wyższa stopa inflacji niż u ich konkurentów, będzie następowała deprecjacja nominalnego kursu walutowego, zaś w krajach, w których inflacja jest niższa niż u konkurentów, postępować będzie aprecjacja kursu.

W rozpatrywanym przypadku złoty polski na skutek wyższej stopy inflacji będzie podlegał deprecjacji, zaś dolar amerykański będzie podlegał aprecjacji. Po realnym kursie wymiennym należy więc płacić więcej złotych za jednego dolara lub mniej cen-tów za jednego złotego. Jeśli mimo tego bank centralny utrzymuje niższy kurs dolara niż wynosi jego realna wartość (tzn. wartość nominalna skorygowana relacją wskaźników wzrostu cen w obu krajach), wówczas wpływa to na osłabienie pozycji konkurencyjnej eksportu.

Gdy kraj nie jest w stanie utrzymać stopy inflacji na zbliżoonym poziomie do innych krajów, wówczas niezbędna staje się dewaluacja waluty krajowej. Im większe są różnice w stopach inflacji, tym częstsze muszą być zmiany kursu walut w celu skorygowania kursu nominalnego o stopę inflacji.

Wyciągamy stąd ważny wniosek, że przy dużych różnicach w stopie inflacji między różnymi krajami trudno jest utrzymać system kursów stałych.

Przy zewnętrznej wymienialności waluty i płynnym kursie walut kurs nominalny wykazuje silną tendencję do podążania za kursem realnym. Wynika to z prawa popytu i podaży na rynku walutowym.

Tak więc kurs walut jest sprzęgnięty nie tylko z bilansem płatniczym, ale także z ruchem cen na rynku krajowym, które w końcu także wywierają wpływ na bilans płat-niczy kraju. Bez podkreślenia tych wzajemnych sprzężeń trudno byłoby dobrze zrozu-mieć cały mechanizm kształtowania się kursu walut.

About The Author

admin

Leave a Reply