VAT

, ,

VAT

5

Mar

Zapłacony podatek w cenie produktu zostaje potrącony w każdej fazie produkcji i obrotu. W rezultacie każdy płaci podatek jedynie od wartości dodanej w swoim przedsiębiorstwie. Tylko konsument nie może potrącić podatku wliczonego w cenę nabywanego towaru. Płaci on cenę rynkową, która w podanym przypadku składa się z 4000 jednostek pieniężnych wartości dodanej oraz 880 łącznej sumy podatku VAT.

Podany przykład ilustruje, w jaki sposób narasta suma podatku VAT w kolejnych fazach procesu wytwarzania i obrotu, którą w ostatecznym rezultacie płaci konsument w formie podatku pośredniego wliczonego w cenę nabywanego towaru.

W praktyce każdy podatnik VAT, mając do czynienia z bardzo różnymi towarami, sumuje całą wartość sprzedaży w ciągu miesiąca i ustala od tej wartości kwotę należnego podatku. Następnie na podstawie faktur sumuje wartość dokonanych zakupów i kwoty podatku naliczonego od tych zakupów. Różnica między kwotą podatku obliczoną na podstawie faktur sprzedaży a kwotą obliczoną według faktur zakupów stanowi VAT, który musi zapłacić urzędowi skarbowemu.

Ten system opodatkowania jest korzystniejszy dla budżetu państwa. Zapewnia on bowiem szybszy i bardziej systematyczny napływ dochodów do budżetu, gdyż nie trzeba czekać, aż zostanie wytworzony i sprzedany produkt finalny. Ma on również istotną przewagę nad podatkiem bezpośrednim, gdyż nie zależy od stopnia rentowności przedsiębiorstw oraz czasu sporządzania bilansu, a także rachunku strat i zysków. Najistotniejszą zaletą podatku od wartości dodanej jest to, że w przeciwieństwie do podatku dochodowego, którego wysokość może podcinać motywację przedsiębiorców i hamować wzrost wydatków inwestycyjnych, obciąża on społeczeństwo za pośrednictwem wyższych cen, ale nie wywiera ujemnego wpływu na rentowność netto przedsiębiorstwa i tym samym na jego działalność gospodarczą. Z tych zasadniczych względów występuje w świecie tendencja do zmniejszania stopy podatku dochodowego przedsiębiorstw, a zwiększania wpływów do budżetu w formie podatków pośrednich.

About The Author

admin

Leave a Reply