Uznawanie kwalifikacji | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Uznawanie kwalifikacji

14

Kwi

W przypadku przedsiębiorców z UE i EOG stosujemy zasadę państwa pochodzenia i uznajemy doświadczenie i kwalifikacje uzyskane w innym państwie członkowskim. W przypadku, gdy kwalifikacje lub stosowne pozwolenie uprawniające do wykonywania działalności gospodarczej ma być podstawą do uznania kwalifikacji w innym państwie członkowskim wskazuje się, iż akty te mają charakter indywi-dualnych aktów administracyjnych transnacjonalnych, albowiem zasięg obowiązywania nie ogranicza się tylko do obszaru państwa macierzystego, w którym był wydany, ale rozciąga się na całą Unię , co wynika z obowiązującej w UE zasady kraju pochodzenia i zasady uznawania kwalifikacji. Zamawiający winien także uznać kwalifikacje uzyskane w państwie trzecim jeśli zostały one wcześniej uznane, w którymś z krajów członkowskich.

Problem ten dostrzegła Komisja Europejska, która opracowała projekt rozporządzenia mający na celu ustanowienie przejrzystych zasad dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych dla dostaw, usług i wykonawców z państw trzecich, zarówno tych, z którymi UE zawarła umowy międzynarodowe w zakresie zamówień publicznych, jak i tych, z którymi takie umowy nie zostały zawarte. Projekt ma wprowadzić instrumenty prawne w celu zapewnienie symetrii w tym zakresie we wzajemnych relacjach z państwami trzecimi. Inicjatywa unijna służyć ma wyjaśnieniu sytuacji prawnej wykonawców z państw trzecich w zakresie dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych, zwłaszcza tam gdzie nie obowiązuje w stosunku do europejskich przedsiębiorców zasada wzajemności w dostępie do zamówień publicznych (np. w Chinach) poprawić warunki, na których unijne przedsiębiorstwa mogą ubiegać sie o zamówienia publiczne w państwach trzecich .

About The Author

admin

Leave a Reply