Układ o Stowarzyszeniu

firmy windykacyjne , ,

Układ o Stowarzyszeniu

27

Cze

Wychodzi się howicm z założenia, że wszelka pomoc publiczna zniekształca warunki konkurencji przez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji towarów przemysłowych. Zob. U. Płowieć. Jak dalece moimi subwencjonować eksport. ..Rynki Zagraniczne” 1993.nr 2. 5 Zob. Agricultural Policies, Market and Trade, „Monitoring and Outlook 1991”. OECD. Paris 1992. s. 347. cej się z rolnictwa. Mimo utrzymywania wysokich barier celnych, polskie rolnictwo ma szansę umacniać swoją konkurencyjną pozycję na rynkach europejskich przede wszystkim dzięki produkcji ekologicznie czystej żywności. Wymaga to jednak znacz-nego zwiększenia nakładów na ochronę naturalnego środowiska.

Układ o Stowarzyszeniu nie nakłada żadnych dodatkowych zobowiązań w dziedzi-nie polityki pieniężnej, podatkowej, wysokości kursu walut, stopnia zrównoważenia budżetu, rozmiarów długu publicznego itp. Jego głównym celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego przez ułatwienia w handlu zagranicznym, stworzenie bardziej sprzyjających warunków do szerszego napływu obcego kapitału i umocnienia reformy rynkowej w Polsce.

Układ o Stowarzyszeniu stwarza także pewne zagrożenia. Wynikają one z dość szybkiego otwarcia naszej gospodarki w stosunku do możliwości restrukturyzacji i uno-wocześnienia naszego przemysłu w takim stopniu, aby był on zdolny stawić czoło kon-kurencyjnemu importowi. Mimo korzystnej dla Polski asymetrii w tempie likwidacji barier celnych (wcześniejsza o 3 lata procedura likwidacji ceł na polskie wyroby niż na wyroby pochodzące z krajów Wspólnoty) jest wysoce prawdopodobne, że w pierwszych kilku latach może nastąpić niekorzystne dla Polski zachwianie salda bilansu han-dlowego, podobnie jak wystąpiło to w wielu innych krajach wstępujących do Wspólnoty Europejskiej, jak Grecja, Hiszpania, Portugalia.

About The Author

admin

Leave a Reply