Układ kryteriów | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Układ kryteriów

21

Mar

W bieżącej praktyce – niestety – zbyt często poprzestaje się na zastosowaniu tylko jednego kryterium w postaci wysokości ceny (w ponad 90% procedur ofertowych). Stanowi to przyczynę licznych mankamentów, ponieważ wybór oferty najtańszej to nie zawsze rozstrzygnięcie racjonalne. Pośród przyczyn unikania kryteriów pozacenowych pierwszoplanowe znaczenie ma niewątpliwie brak dostatecznej wiedzy o ich doniosłości, a także obawa ujemnych konsekwencji ze strony organów kontroli, rzekomo napiętnujących przypadki wyboru nieco droższego wykonawcy. Pierwsza z przyczyn wymaga aktywnej polityki, natomiast odnośnie do drugiej wystarczą urzędowe działania wyjaśniająco-promocyjne. Posługiwanie się kryteriami po- zacenowymi łączy się z naturą umowy dwustronnie zobowiązującej, w której świadczenie pieniężne stanowi odpowiednik świadczenia niepieniężnego. Stąd układ kryteriów powinien odpowiadać prostej zasadzie: lepszy przedmiot – wyższa cena. Wyklucza się zatem kryteria dotyczące właściwości wykonawcy, zwłaszcza jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Przykładowe wyliczenie kryteriów z art. 91 ust. 2 Pzp wskazuje na właściwości przedmiotowe, ujęte rodzajowo. Każde z nich łączy się z inną wartością, związaną ekonomicznie z określoną powinnością wykonawcy. Dlatego np. jakość przedmiotu sama przez się nie nadaje się na kryterium, ale zastrzegając możliwość polepszenia wybranej właściwości jakościowej można stopniować korzyści na rzecz zamawiającego. To samo dotyczy terminu wykonania zamówienia, który podlega wyznaczeniu z góry w warunkach zamówienia, choć można dopuścić jego skrócenie tytułem dodatkowego kryterium oceny ofert.

About The Author

admin

Leave a Reply