Teoria kosztów komparatywnych

montaż monitoringu , http://unitedubezpieczenia.pl/ ,

Teoria kosztów komparatywnych

22

Maj

Z jednej strony zmniejszała się dynamika wzrostu popytu na surowce i produkty rolne, z drugiej zaś rosła dynamika popytu na przetworzone produkty przemysłowe. Te zmiany w strukturze popytu powodowały niekorzystne zmiany w rela-cjach cen na rynku światowym dla krajów słabiej rozwiniętych.

Teoria kosztów komparatywnych jest uzasadnieniem liberalnej praktyki w wymia-nie międzynarodowej. Taka praktyka stawia jednak w znacznie korzystniejszym poło-żeniu kraje wysoko rozwinięte niż mniej rozwinięte. Dlatego kraje rozwijające swoją gospodarkę bronią się przed zalewem konkurencyjnych towarów za pomocą odpowie-dniej polityki celnej. Cła nie powinny mieć charakteru zaporowego, blokującego wszelki dostęp towarów zagranicznych, gdyż pchałoby to rozwój gospodarczy w kierunku autarkii, czyli pełnej samowystarczalności. Zadaniem ceł jest natomiast aktywnie osła-niać interes bardziej efektywnych producentów krajowych, stwarzać im możliwości dalszego rozwoju i równocześnie zachęcać słabszych producentów do nadążania za do-konującym się postępem. Niemców np. z pierwszej połowy XIX w. nie było stać na pełny liberalizm gospodarczy w handlu zagranicznym i dlatego niemiecki ekonomista F. List (1789-1846) rozwijał koncepcje protekcjonizmu gospodarczego i ochrony słabego narodowego przemysłu przed konkurencją zagraniczną, głównie towarów angielskich. Obecnie interesom wysoko rozwiniętej gospodarki niemieckiej doktryna liberalizmu gospodarczego w pełni odpowiada. Nie odpowiada natomiast interesom słabej gospodarki polskiej. Dlatego niezbędna jest w Polsce rozumna polityka protekcyjno- -ochronna za pomocą odpowiedniej polityki celnej.

About The Author

admin

Leave a Reply