Teoria Keynesa

, ,

Teoria Keynesa

10

Cze

Najistotniejszy dla dalszej analizy jest odcinek bc krzywej popytu L|, charakteryzujący się nachyleniem ujemnym. Ilustruje on funkcję popytu na pieniądz spekulacyjny L j jako malejącą funkcję stopy procentowej w przedziale stopy procentowej rmax – rmin. Punkt przecięcia (oznaczony symbolem e) krzywej popytu na pieniądz z pionową krzywą podaży pieniądza wyznacza stopę procentową r równoważącą iynek pieniężny. Bank centralny regulując odpowiednio podażą pieniądza MS może, w przedziale bc, wpływać na stopę procentową i tym samym kształtować w jakimś stopniu popyt na pieniądz spekulacyjny L.

Według teorii Keynesa, podmioty gromadzą swoje aktywa pieniężne bądź w po-staci gotówki, bądź w postaci papierów wartościowych reprezentowanych przez obli-gacje skarbowe. Dążą one do optymalizacji własnego portfela aktywów, tzn. do zna-lezienia takiej proporcji między pieniądzem w stanie płynnym (dla celów transakcyj-nych i przezorności) a ich lokatą w obligacjach skarbowych, aby zmaksymalizować wynikające stąd korzyści. Posiadacz pieniędzy stale rozważa, czy trzymać je w stanie płynnej gotowości, czy ulokować w obligacjach, czy też zadowolić się procentem od depozytu terminowego w banku.

Rynkowa cena obligacji jest szacowana na podstawie rocznych dochodów (odse-tek) od obligacji, jakie można uzyskać do końca terminu ich wykupu, oraz nominalnej wartości obligacji zdyskontowanej za pomocą bieżącej stopy procentowej, jaką można uzyskać przy alternatywnym wykorzystaniu tej sumy środków o podobnym stopniu ryzyka i terminie zwrotu włożonych pieniędzy .

About The Author

admin

Leave a Reply