Sztywne unormowanie stosunków pracy

, ,

Sztywne unormowanie stosunków pracy

9

Mar

Jeżeli na przykład bezrobocie wśród młodych ludzi jest szczególnie wysokie, to płace młodzieży powinny zostać obniżone w stosunku do wynagrodzeń starszych pracowników, tak by ułatwić jej zatrudnianie przez przedsiębiorstwa.

Zwolennicy deregulacji podkreślają, że dynamicznemu rozwojowi gospodarki przeszkadzają sztywne instytucje i regulacja rynku pracy, gdyż ograniczają one potencjał dostosowawczy zarówno stron rynku pracy, jak i rynku pracy w ogóle . Wskazuje się, że w systemie gospodarki rynkowej regulacje ochronne dotyczące pracowników nie są kompatybilne z rentownościowym punktem widzenia firm i podmioty gospodarcze nie mogą w nieskrępowany sposób decydować o najefek-tywniejszym wykorzystaniu potencjału pracy. Sztywne unormowanie stosunków pracy utrudnia restrukturyzację gospodarki, gdyż niedostateczna elastyczność w czasach szybkich przemian strukturalnych hamuje potrzebne zmiany i powoduje osiąganie niższej od potencjalnej stopy wzrostu gospodarczego. Poprzez zwiększenie elastyczności systemu zatrudnieniowego próbuje się podjąć wyzwania wynikające z globalizacji gospodarki i coraz bardziej uwidaczniającego się megatrendu indywidualizacji, rozumianego jako wyjście naprzeciw zróżnicowanym potrzebom zatrudnieniowym podmiotów gospodarczych. Tendencja do uelastyczniania jest wzmacniana także przez wprowadzanie nowych, pracooszczędnych technologii, zmniejszających zapotrzebowanie na pracę żywą i tym samym zachęcających do stosowania nowych form zatrudnienia i skracania czasu pracy.

About The Author

admin

Leave a Reply