System zapisów kontrolnych i bilansów — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

System zapisów kontrolnych i bilansów

8

Kwi

Jest wiele codziennie ważnych przy-kładów, że współuczestnictwo pracowników w planowaniu, podejmowaniu decyzji i kontroli jakości zwiększa ich troskę o jakość i zaangażowanie w wykonywanie norm.

Również zarządzanie przez cele, w którym dużo pisaliśmy na łamach tej książki może pomóc w przezwyciężaniu oporu pracowników wobec kon-troli. Jeżeli jest prawidłowo wykorzystane, angażuje pracowników w ustalanie ich własnych celów. Cele te z kolei stają się normami, według których mierzone są ich wyniki. Również pracownicy z góry wiedzą, że ich wyna-grodzenie będzie zależało od zakresu, w jakim osiągają oni te cele i dotrzy-mują norm. Zarządzanie przez cele jest więc narzędziem ułatwiającym inte-grację planowania i kontroli.

Również utrzymywanie systemu zapisów kontrolnych i bilansów może sprzyjać przezwyciężaniu oporu pracowników wobec kontroli. Przypuśćmy, że kierownik produkcji twierdzi, że nie udało mu się dotrzymać pewnej normy kosztów z powodu wzrostu cen surowców. Właściwie zaprojektowany system kontroli zapasów powinien jednoznacznie potwierdzić wyjaśnienia menedżera lub pozwolić je uznać za nieuzasadnione. Przypuśćmy dalej, że pracownik zwolniony z powodu nadmiernej absencji twierdzi, że już „od dawna” nie miał nieobecności. Odpowiednie dane pozwalające na sprawdzenie prawdziwości takiego oświadczenia powinny się znaleźć w systemie kontroli zasobów ludzkich. Spada wtedy opór wobec kontroli, albowiem system zapisów kontrolnych i bilansów służy ochronie zarówno pracowników, jak i kierownictwa. Na przykład, jeżeli twierdzenie kierownika produkcji o wzroście kosztów surowców zostanie potwierdzone zapisami systemu kontroli zapasów, to nie zostanie on obciążony całą od-powiedzialnością za niedotrzymanie normy kosztu. Należy natomiast podjąć działania na rzecz przezwyciężenia problemu kosztów surowców.

About The Author

admin

Leave a Reply