Stymulacyjne znaczenie kary umownej | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Stymulacyjne znaczenie kary umownej

15

Maj

Ostatecznie, przynajmniej dla potrzeb praktyki, kwestię przesądził Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie formułując zasadę prawną, że „zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody” . Bez względu na ocenę stanowiska Sądu Najwyższego jedno wydaje się pewne: wprawdzie nie podważa ono kompensacyjnej funkcji kary, to jednak prowadzi do istotnego wzmocnienia jej funkcji stymulacyjnej. Kara umowna bowiem w większym niż dotąd stopniu staje się bodźcem do realnego wykonania zobowiązania, bo tylko wykonanie zobowiązania in natura pozwala dłużnikowi uniknąć tej sankcji majątkowej i to sankcji oderwanej od jakiejkolwiek szkody po stronie wierzyciela.

Stymulacyjne znaczenie kary umownej ujawnia się też w dwóch innych, wartych odnotowania, aspektach. Po pierwsze – jakkolwiek co do zasady zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem wyznaczonym przepisem art. 471 k.c., zatem także odpowiedzialność z tytułu kary umownej wchodzi w grę, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z przyczyn obciążających dłużnika , to jednak nie ma przeszkód po temu, by umowa przewidywała karę z powodu okoliczności niezawinionych przez dłużnika , co zdecydowanie wzmacnia stymulacyjne oddziaływanie kary. Po drugie

About The Author

admin

Leave a Reply