Stanowisko orzecznictwa — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Stanowisko orzecznictwa

9

Mar

Nie jest natomiast możliwe pozostawienie wysokości kary do tzw. następczego ustalenia czy to przez strony, czy to przez osobę trzecią czy wreszcie przez sąd państwowy albo polubowny . Jeśli więc umowa nie określa wysokości kar, to klauzulę umowną o karach należy uznać za bezskuteczną.

-13. Jak była o tym mowa, w praktyce wykonawcy często kwestionują propozycje zamawia-jących w zakresie kar, zarzucając tym propozycjom jednostronność i wygórowanie stawek kar. Sprawy tego typu niejednokrotnie były przedmiotem rozstrzygnięć sądowych oraz roz-strzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej. Stanowisko orzecznictwa w tej kwestii jest jednolite: zarówno sądy, jak i KIO nie znajdują podstaw do ingerencji w treść specyfikacji i umów w zakresie stawek kar . W uzasadnieniu tego stanowiska zwraca się uwagę przede wszystkim na to, że ustawodawca ustalenie stawek kar pozostawia stronom i w żaden sposób ich w tym zakresie nie limituje, skoro zaś prawo zna instytucję miarkowania kar m. in. z powodu ich rażącego wygórowania, to nawet kary rażąco wygórowane są dopuszczalne. Podnosi się także, że prawo nie daje podstaw do przyjęcia, aby dodatkowe zastrzeżenia umowne, w tym zwłaszcza kary, musiały być ułożone symetrycznie. Wskazuje się wreszcie, że znaczące stawki kar mają istotne znaczenie z punktu widzenia jej funkcji stymulacyjnej czy prewencyjno-wy- chowawczej. Jakkolwiek trudno się z tymi twierdzeniami nie zgodzić, to jednak wydaje się, że przy ocenie stawek kar organy orzecznicze gubią z pola widzenia jeden jeszcze istotny element. Chodzi mianowicie o to, że wygórowane stawki kar obciążających wykonawców zwiększają skalę ponoszonego przez nich ryzyka, zaś przejmowanie zwiększonego ryzyka związanego z realizacją zamówienia publicznego zazwyczaj rzutuje na kalkulację oferowanej ceny, czyli najważniejszego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W ten sposób pro-pozycje dotyczące znaczenie wygórowanych kar mogą przekładać się na konkurencyjność ofert, zatem – jak się wydaje – powinny być one oceniane także z tego punktu widzenia, zatem chyba nie do końca „wymykają się” spod kontroli KIO i sądów.

About The Author

admin

Leave a Reply