Spadek produkcji dóbr inwestycyjnych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Spadek produkcji dóbr inwestycyjnych

19

Cze

Banki komercyjne wykazują coraz większą ostrożność w udzielaniu kredytów inwestycyjnych. To wszystko powoduje stopniowe wygasanie optymistycznych nastrojów wśród przedsiębiorców.

Załamanie gospodarcze nazywane jest kryzysem nadprodukcji. Pierwszym sy-gnałem zbliżającego się kryzysu jest z reguły spadek kursów papierów wartościowych, który może przekształcić się w panikę na giełdzie. Pojawienie się punktu zwrotnego w szczytowym okresie koniunktury zaczyna się od kurczenia zamówień na urządzenia wytwórcze i wycofywania się z wielu zawartych kontraktów budowlanych. Spowodo-wane jest to zahamowaniem wzrostu cen, a nawet ich pewnym spadkiem, co przy wy-sokich kosztach produkcji powoduje zmniejszenie się zyskowności. Banki w obawie przed rosnącym ryzykiem upadłości wielu firm ograniczają kredyt inwestycyjny i żądają spłaty istniejących zobowiązań.

Przejście w fazę depresji gospodarczej spowodowane jest dalszym kurczeniem się wydatków inwestycyjnych. Rosnące trudności sprzedaży powodują, że marża zysku gwałtownie spada. Wiele małych i słabszych przedsiębiorstw bankrutuje. Banki komercyjne maksymalnie ograniczają kredyt.

Spadkowi produkcji dóbr inwestycyjnych towarzyszy z reguły mniejszy spadek produkcji dóbr konsumpcyjnych. Nawet w okresie kryzysu znaczna część społeczeń-stwa, jeśli nie straciła pracy, próbuje utrzymywać swój poziom konsumpcji na dotych-czasowym poziomie lub tylko nieznacznie go ograniczyć. Dlatego załamanie w produkcji dóbr inwestycyjnych jest zawsze głębsze aniżeli w produkcji dóbr konsumpcyjnych. Chociaż działalność inwestycyjna została znacznie ograniczona, nigdy tak nie jest, aby inwestycje spadły do zera. Utrzymują się również pewne wydatki publiczne finansowane z budżetu państwa i z budżetów władz lokalnych.

About The Author

admin

Leave a Reply