Skutki ukrytej inflacji — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Skutki ukrytej inflacji

17

Maj

Wiele tych cen kształtowało się nawet poniżej kosztów własnych, co wymagało stosowania na szeroką skalę dotacji z budżetu państwa. Było to równoznaczne z wyłączeniem mechanizmu rynkowego i zastąpieniem je-go planem centralnym. Skutkiem ukrytej inflacji były: głęboka nierównowaga na rynku, upokarzające kolejki, kupowanie na zapas, spekulacja, nieuprzejma obsługa, prze-kupstwo, brak motywacji do pracy, brak ekonomicznego przymusu racjonalnego go-spodarowania w przedsiębiorstwach, nadmierne zużycie materiałów, energii, paliwa, nielegalne zaopatrzenie itp. Utrwaliła się w rezultacie gospodarka niedoborów, która zniechęcała producentów do postępu innowacyjnego, podnoszenia jakości produkcji i obniżania kosztów wytwarzania. W ten sposób inflacja ukryta, spowodowana ad-ministracyjnym regulowaniem cen sprzecznym z prawami ekonomicznymi, stała się na długą metę przyczyną niskiej efektywności gospodarowania, obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego i niezdolności gospodarki centralnie planowanej do zaspokojenia aspiracji konsumpcyjnych społeczeństwa. Te ujemne długofalowe procesy zade-cydowały o tym, że wszystkie kraje z gospodarką centralnie planowaną wracają do za-sad gospodarki rynkowej.

Gospodarka rynkowa stwarza duże zagrożenie inflacją, ale jednocześnie tworzy różne instytucje i mechanizmy regulacyjne hamujące inflację. Inflacja jest niczym innym jak rynkowym odbiciem globalnego niezrównoważenia między strumieniami dochodów i strumieniami produkcji dóbr i usług a podażą pieniądza ze strony banku centralnego i banków komercyjnych, co znajduje wyraz w określonym wzroście cen rynkowych. Na tej podstawie wielu współczesnych ekonomistów skłonnych jest traktować inflację jako zjawisko czysto monetarne. Dowodzą oni, że bez względu na ostateczne przyczyny inflacji zawsze należy pamiętać, iż nie może ona zaistnieć bez nadmiernej ekspansji pieniądza. Rozpatrzmy ten punkt widzenia bardziej szczegółowo, gdyż dotyka oon wielu ważnych zagadnień będących od lat przedmiotem sporu ekonomistów.

About The Author

admin

Leave a Reply