Skutki działania mechanizmu kursów stałych i kursów płynnych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Skutki działania mechanizmu kursów stałych i kursów płynnych

23

Kwi

W ten sposób dokonuje się proces wyrównywania sald obrotów bieżących i obrotów kapitałowych w przypadku, gdy pojawi się deficyt lub nadwyżka w bilansie płatniczym.

Analizowane skutki działania mechanizmu kursów stałych i kursów płynnych nie dają jednoznacznej podstawy do odpowiedzi, który system jest korzystniejszy dla kraju i dla stosunków międzynarodowych. Przy płynnym kursie istnieje większe nie-bezpieczeństwo gwałtownych nieraz wahań, które powodują, że handel zagraniczny staje się bardziej kosztowny i bardziej ryzykowny. Dlatego wielu ekonomistów nawołuje do powrotu sytemu kursów stałych lub względnie stałych, co sprzyjałoby wzrostowi obrotów handlu zagranicznego i tym samym wzrostowi produkcji i zatrudnienia.

Przeciwnicy kursów stałych argumentują, że współcześnie rząd nie jest już w stanie kontrolować w sposób efektywny kursów walutowych, gdyż znajdują się one pod wpływem zbyt dużej liczby czynników, aby była możliwa ich pełna kontrola. Stąd naj-lepszym regulatorem wysokości kursów wymiennych jest mechanizm podaży i popytu na waluty mędzynarodowe. Trzeba go jedynie zrozumieć i dobrze wykorzystać w celu zwiększenia obrotów bieżących i obrotów kapitałowych oraz podwyższenia ogólnej efektywności gospodarowania.

Kurs stały nie daje się utrzymać w warunkach zbyt dużych różnic w stopach inflacji w poszczególnych krajach. Kurs płynny daje się natomiast pogodzić z występowaniem trwałych różnic w stopach inflacji w różnych krajach. Kraje o wysokiej stopie inflacji narażone są jedynie na ciągłą deprecjację swojej waluty w stosunku do innych walut, aby utrzymać paiytet siły nabywczej pieniądza i tym samym nie pogarszać zdolności konkurencyjnej towarów wytwarzanych w kraju i sprzedawanych na rynkach między-narodowych.

About The Author

admin

Leave a Reply