Skuteczność działania instytucji państwowych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Skuteczność działania instytucji państwowych

22

Maj

Na początku lat dziewięćdziesiątych ponownie podjęto poszukiwania optymalnego kojarzenia roli państwa z samoregulującym mechanizmem rynkowym. Uzasadnienia dla interwencjonizmu szuka się nie tylko w różnych słabościach samego mechanizmu rynkowego, ale także w zbyt egoistycznym postępowaniu prywatnych przedsiębiorców, naruszających interes ogólny. Przestrzega się równocześnie w tym poszukiwaniu przed nadmiernym interwencjonizmem. Wskazuje się bowiem na różne niesprawności i niepowodzenia w działalności państwa. Wynikać one mogą z braku wystarczających lub dostatecznie wiary godnych informacji do podejmowania trafnych decyzji, z ulega-nia partykularyzmom w rozdzielaniu środków, z rozbieżności w interpretacji celów pu-blicznych między rządem, wpływowymi partiami politycznymi a biurokracją państwo-wą. Każda z tych instytucji kieruje się własnym prestiżem, przywilejami, możliwościami awansu, warunkami pracy itp.

Skuteczność działania instytucji państwowych zależy w znacznej mierze od stopnia sprawności mechanizmów politycznych, stabilizacji rządu i zaufania społeczeństwa do jego polityki. Sposób rozwiązywania przez państwo problemów ekonomicznych pozostaje zawsze pod wpływem różnorodnych czynników pozaekonomicznych. Ko-nieczność ich uwzględnienia wynika nie tylko z presji społecznej, ale i dobra publicznego, które może być zrealizowane tylko dlatego, że państwo dysponuje środkami przymusu, których inne organizacje gospodarcze nie mają.

About The Author

admin

Leave a Reply