SIWZ | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

SIWZ

2

Mar

Jeśli więc wśród istotnych posta-nowień umowy wyszczególnionych w SIWZ nie znajdzie się klauzula o karach umownych, to przyjąć trzeba, że zamawiający założył, iż kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza będzie realizowana poprzez zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych.

W świetle poczynionych uwag nasuwa się wniosek, że umowy zawierane w trybie przepisów o zamówieniach publicznych mogą zawierać postanowienia o karach umownych tylko wówczas, gdy takie postanowienia zostały przewidziane w SIWZ wśród istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy albo gdy postanowienia o karach zostały przewidziane we wzorze umowy objętym treścią SIWZ albo wreszcie gdy klauzule o karach zawierają ogólne warunki umów, do których SIWZ odsyła. Zarazem, jeśli w grę miałaby wchodzić inna konstrukcja kary niż przewidziana art. 484 § 1 k.c. kara wyłączna, SIWZ, wzór umowy lub ogólne warunki musiałby na to wyraźnie wskazywać, bo braktaktakiego-stosownie do treści art. 56 k.c. – wskazania nakazywałby przyjęcie konstrukcji kary wyłącznej z art. 484 § 1 k.c. W związku z tym – z uwagi na treść art. 82 ust. 3 Pzp – należy wykluczyć możliwość wprowadzenia do oferty klauzul o karach, jeżeli takie klauzule w ogóle nie były przewidziane w SIWZ. Tak samo należy wykluczyć możliwość wprowadzenie do oferty klauzul o karach zaliczanych, alternatywnych lub kumulatywnych, jeżeli SIWZ nie przewidywałaby wyraźnie którejkolwiek z tych konstrukcji kary. Co więcej – w każdym z tych przypadków należałoby przyjąć, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, a wobec tego oferta powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp

About The Author

admin

Leave a Reply