Siła związków zawodowych | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Siła związków zawodowych

17

Maj

Współudział w zarządzaniu przedsiębiorstwami pracownicy zapewniają sobie nie tylko od góry poprzez udział ich przedstawicieli w radach nadzorczych, ale także od do-łu za pośrednictwem rady zakładowej związków zawodowych.

Rada pracownicza konsultuje np. sprawy dotyczące wprowadzenia nowej techno-logii i organizacji pracy, gdyż rzutuje to na wielkość zatrudnienia, rozmiary zwolnień z pracy oraz warunki pracy. W tych, jak i w wielu innych kwestiach zawsze występuje konflikt interesów pracodawców i pracobiorców, a rozwiązanie go może przybierać charakter kooperacyjny, uzgodniony na zasadzie wzajemnych ustępstw, bądź może być wymuszone groźbą strajku. Siła związków zawodowych zależy przede wszystkim od możliwości zmobilizowania własnych członków oraz sympatyków w celu przeforso-wania swojego punktu widzenia. Ustępstwa czynione ze strony pracodawców są często wymuszone realną groźbą strajku, a rzadziej samym strajkiem. Dlatego obie strony poszukują raczej rozwiązań kooperacyjnych, które i w skali zakładu, i w skali kraju za-pewniają sprawniejsze funkcjonowanie gospodarki rynkowej i większy spokój społeczny.

Funkcjonowanie niemal powszechnego systemu współzarządzania (partycypacji) wymagało ogromnego wysiłku ze strony związków zawodowych, związanego z przy-gotowaniem kadr pracowniczych do udziału w radach nadzorczych. W tym celu stworzono akademie społeczne oraz powołano instytut społeczno-gospodarczy niemieckich związków zawodowych, kształcące doradców w sprawach polityki społeczno-gospo-darczej różnych szczebli współzarządzania.

About The Author

admin

Leave a Reply