Rządy o orientacji liberalnej

, ,

Rządy o orientacji liberalnej

9

Kwi

Rządy o orientacji liberalnej, nastawione na szybkie tworzenie mechanizmów ryn-kowych, będą preferowały rozwiązania zmierzające do tłumienia inflacji za wszelką ce-nę. Argumentuje się wówczas, że szybkie zahamowanie inflacji pozwala ustalić niską stopę procentową od kredytów, która będzie zachęcała do inwestycji modernizacyjnych i tą drogą nastąpi szybkie ożywienie gospodarcze. W tej logice rynkowej zawarte są jednak ogromne koszty społeczne, o czym pisałem wcześniej. Dochody realne ludności mogą spaść do 20 i 30%, a nawet więcej, bankrutuje duża liczba przedsiębiorstw, dochód narodowy może zmniejszyć się o 25%, a produkcja przemysłowa nawet o po-nad 40%, zaś bezrobocie może przekroczyć 15% zatrudnionej siły roboczej. Rosną roz-piętości dochodów, gdyż rozwijająca się gospodarka sprzyja z jednej strony powstawa-niu nowych prywatnych przedsiębiorstw, rozwojowi handlu ulicznego, różnym speku-lacjom finansowym itp., z drugiej zaś polityka antyinflacyjna blokuje wzrost płac w sektorze państwowym i utrzymuje przeważającą ich część na skromnym poziomie minimum egzystencji. Wszystko to razem wzięte może szybko doprowadzić do granicy wytrzymałości w pewnych grupach społecznych. Brak poczucia stabilizacji i niepewność jutra, wynikające z groźby zwolnienia z pracy lub bankructwa firmy, wywołują skłonność do przesadnie negatywnej oceny sytuacji, nawet gdy władza szerzy urzędowy optymizm i zapowiada wkrótce ożywienie gospodarcze. Znaczna część niezadowolonego społeczeństwa może wówczas łatwo udzielić poparcia nieodpowie-dzialnym demagogom, obiecującym rzeczy niemożliwe do osiągnięcia.

About The Author

admin

Leave a Reply