Ryczałt

http://sklep.antra.com.pl/antra-kalendarz-b5-tygodniowe,c35.html , ,

Ryczałt

1

Cze

Aktualny w sferze zamówień budowlanych, a także co do niektórych umów dotyczących usług, art. 632 kc wyklucza zmianę wysokości umówionego ryczałtu, nawet w wypadku, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W rezultacie niedopuszczalna jest także jakakolwiek indeksacja wynagrodzenia. Ryczałt pociąga zatem ryzyko dla obu stron, w tym również dla zamawiającego, skoro może się okazać, że nawet oszczędności osiągnięte w trakcie realizacji zamówienia nie pozwalają na obniżkę ryczałtu. W polskiej praktyce zamawiający preferują – niestety – formę wynagrodzenia ryczałtowego, zazwyczaj z obawy przed wzrostem rzeczywistych kosztów zamówienia spowodowanych błędami wjego opisie. Formuła wynagrodzenia ryczałtowego pozwala na ograniczenie liczby zamówień dodatkowych oraz na przerzucenie kosztów niezbędnych korekt na wykonawcę, któryż kolei zmuszony zostaje do poszukiwania nie całkiem zasadnych oszczędności, co w ostatecznym rozrachunku godzi w interesy publiczne. Poprawę sytuacji należy łączyć z koniecznym zdyscyplinowaniem zamawiania i odbioru prac projektowych. Z kolei bardziej sprawiedliwe wynagrodzenie kosztorysowe wymaga weryfikacji (przy odbiorze przedmiotu) co do rzeczywistych kosztów prac. Za nakłady nie poniesione – wynagrodzenie podlega obniżeniu, bez potrzeby zmiany umowy, co wynika wprost z zasady ekwiwalentności świadczeń. Wszelkie zaś czynności i inne nakłady dodatkowe, nawet jeśli nie prowadzą do zwiększenia zakresu przedmiotowego zamówienia, uzasadniają podwyższenie wynagrodzenia, pod warunkiem jednak udzielenia zamówienia dodatkowego, co w praktyce bywa uciążliwe, skoro nie zawsze są podstawy do zastosowania trybu z wolnej ręki. Naturalną cechą wynagrodzenia kosztorysowego jest możliwość jego indeksacji, nawet przy łącznym zastosowaniu wielu wskaźników co do poszczególnych jego składników.

About The Author

admin

Leave a Reply