Rozwiązanie problemu transformacji systemowej | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Rozwiązanie problemu transformacji systemowej

3

Mar

Główna trudność polega na tym, że napływa on w najmniejszym stopniu wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny. Jeśli obcy kapitał będzie kiedykolwiek napływał w rozmiarach zagrażających interesom kraju, zawsze istnieją możliwości poddania go państwowej kontroli. O ile prawdziwe i realne jest hasło szybkiego powrotu do zjednoczonej Europy, o tyle argument o zagrożeniach narodowych ze strony obcego kapitału traci swoje znaczenie, gdyż Europa wyraźnie zmierza do likwidacji wszelkich barier i swobodnego inwestowania w dowolnym kraju europejskim bez względu na narodowość właściciela kapitału. Ta tendencja zaczyna dominować w całym współczesnym świecie .

Cała dotychczasowa analiza prowadzi do wniosku, że klucza do rozwiązania pro-blemu transformacji systemowej należy szukać nie tylko w narzędziach regulacji ryn-kowej, lecz przede wszystkim w tempie, zakresie i formach przekształceń własno-ściowych oraz zmianach w strukturze majątku i samej produkcji. W tej dziedzinie długofalowa faza komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych wydaje się nieunik-niona. Przyspieszanie procesu przekształceń ustrojowych za cenę rujnowania przed-siębiorstw państwowych nie rokuje dobrej przyszłości. Trzeba tworzyć warunki do rozwoju i współistnienia różnych form własności i typów przedsiębiorstw, w tym

także przedsiębiorstw państwowych. Na jak dtugo rozciągnie się ten proces w czasie, tego nie da się wydedukować z rozważań teoretycznych. Zbyt wiele czynników trudnych do przewidzenia może przyspieszać lub opóźniać ten proces. Można z wysokim stopniem prawdopodobieństwa stwierdzić, że będzie to proces długotrwały . Dlatego narzędzia regulacyjne powinny być dostosowane do możliwego tempa procesu prywatyzacji i przekształceń strukturalnych, a nie tempo samej prywatyzacji ma być dostosowane do szybkiego tworzenia rynkowych mechanizmów regulacyjnych. Na krótszą metę można jedynie zmniejszyć lub ograniczyć dopływ pieniądza do gospodarki, ale przebudowa systemu, tzn. struktury własności, struktur instytucjonalnych i struktury majątku trwałego oraz samej produkcji w stopniu niezbędnym do osiągnięcia trwałej pozycji na tynkach międzynarodowych, trwa latami.

About The Author

admin

Leave a Reply