Rozszerzenie przedmiotu zamówienia

, ,

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia

7

Mar

Rozszerzenie przedmiotu zamówienia stanowi w istocie udzielenie zamówienia dodatkowego poza wymaganiami ustawowymi. Nie ma zaś przeszkód w dopuszczeniu porozumienia ograniczającego przedmiotowy zakres zamówienia, na podstawie wnioskowania a fortiori z art. 145 ust. 1 Pzp, w granicach nim przewidzianych. W konsekwencji, jeśli u zamawiającego wystąpiły zwiększone potrzeby świadczenia, powinien on rozważyć udzielenie dalszego zamówienia, natomiast gdy zamówienie podstawowe nie leży już w interesie publicznym, może on ograniczyć umówiony zakres umowy w oparciu o art. 145 ust. 1 Pzp, a następnie „wypełnić” zaistniałą lukę nowym zamówieniem, nawet udzielonym z wolnej ręki temu samemu wykonawcy, jeśli spełnione są przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. Ponadto zmiana innych postanowień umowy podlega ograniczeniu z mocy art. 144 ust. 1 Pzp, wobec którego art. 140 ust. 3 Pzp stanowi lex specialis. Zakazuje się mianowicie, pod rygorem unieważnienia, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający z góry przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia oraz określił jej przesłanki. Inne natomiast zmiany lub uzupełnienia (nieistotne) wolno wprowadzać do umowy w granicach swobody kontraktowej (art. 3531 kc). Do zakazanych zmian istotnych zaliczyć trzeba w szczególności zmiany polegające na podwyższeniu ceny lub wynagrodzenia należnego wykonawcy, prolongacie terminu wykonania zamówienia oraz dotyczące tych wszystkich postanowień, które stanowią wynik zastosowania kryteriów oceny ofert.

About The Author

admin

Leave a Reply