Różnica między modelem Harroda i modelem Domara

www.eko-sanit.pl/wentylacja_klimatyzacja_wentylacja/index/index/cid/0/scid/1 , ,

Różnica między modelem Harroda i modelem Domara

2

Maj

Porównując model Harroda z modelem Domara można stwierdzić, że oba wyrasta-ją z podstawowych twierdzeń teorii Keynesa i są jej logicznym rozwinięciem w warun-kach gospodarki dynamicznej. Keynes – jak pamiętamy – ograniczył swoją analizę je-dynie do warunków gospodarki statycznej przy niepełnym wykorzystaniu zasobów ka-pitału i siły roboczej.

Różnica między modelem Harroda i modelem Domara polega na tym, że Harrod patrzył w tył i szukał odpowiedzi, czy rosnący dochód narodowy jest wystarczający do pobudzania wydatków inwestycyjnych zdollnych do wchłonięcia oszczędności przy peł-nym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, reprezentowanych przez gwarantowaną stopę wzrostu Gw. Domar natomiast patrzył w przód. Analizował on bowiem wpływ dzisiejszych inwestycji na jutrzejszą zdolność produkcyjną i szukał stopy wzrostu, przy której rosnące zdolności produkcyjne będą w pełni wykorzystane.

Oba modele wyjaśniają, dlaczego gospodarka rynkowa nie może zapewnić auto-matycznego wzrostu według stopy zdolnej zapewnić pełne zatrudnienie wszystkich czynników wytwórczych i rozwijać się według swych potencjalnych możliwości.

E. Domar wyraźnie zaznacza, że w gospodarce rynkowej nie istnieją takie mecha-nizmy ekonomiczne, które skłaniałyby prywatnych przedsiębiorców do realizowania warunków zrównoważonego wzrostu. Jego równanie wyraża więc wzrost zrównoważony przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w trybie warunkowym.

About The Author

admin

Leave a Reply