Rosnący dług publiczny — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Rosnący dług publiczny

2

Mar

Zawsze istnieje obawa, że może to kiedyś skłonić rząd do podniesienia stopy podatkowej, a także zmusić do drukowania nowych pieniędzy bez pokrycia i rozkręcenia tą drogą inflacji. Nic więc dziwnego, że debata w parlamencie nad projektem budżetu i sposobem finansowania jego deficytu budzi z reguły tyle namiętności i sporów, bowiem sposoby opodatkowania społeczeństwa oraz rozdysponowania przewidywanych dochodów wiążą się ściśle z interesami różnych grup społecznych i zawodowych, tworzących elektorat dla różnych partii politycznych.

Należy również pamiętać, że rosnący dług publiczny zmniejsza znaczenie polityki pieniężnej, szczególnie wówczas, gdy jego wielkość jest znaczna i zawiera duży procent zobowiązań publicznych o bliskich terminach wykupu. Dlatego zawsze rodzi się pytanie, na które trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź, do jakich granic bank centralny powinien udzielać budżetowi kredytu na pokrycie jego deficytu? Deficytu budżetowego nie sposób oceenić poprawnie w oderwaniu od stanu koniunktury gospodarczej, poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych, nastroju inwestorów (optymistycznego czy pesymistycznego), zmian wysokości stopy procentowej, a także realnych możliwości wyboru metod jego finansowania. Należy zawsze pamiętać, że zrównoważenie budżetu nie może być celem samym w sobie. Wszystko zależy od tego, jakie efekty wywołuje polityka przywracania równowagi budżetu lub też zwiększania jego deficytu.

About The Author

admin

Leave a Reply