Punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0

, ,

Punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0

20

Mar

Rezultatem tej decyzji byłoby przesunięcie krzywej LMQ na pozycję LM2. Nowy punkt przecięcia krzywej LM2 z krzywą 1S0 przy wyższej stopie procentowej r2 wyznacza niższe rozmiary popytu glo-balnego i tym samym niższy punkt równowagi na rynku towarowym oznaczonym na rysunku a) symbolem E2. Restrykcyjna polityka pieniężna działałaby recesyjnie na go-spodarkę narodową i zwiększałaby stopień nieewykorzystania istniejącego aparatu wy-twórczego.

Z tego nie należy wyciągać wniosku, że w każdym przypadku restrykcyjna polityka pieniężna banku centralnego jest nieuzasadniona. Znajduje ona uzasadnienie, gdy gospodarka na skutek liberalnej polityki pieniężnej wkracza w sferę pojawiania się wą-skich gardeł hamujących wzrost dochodu narodowego lub też, gdy dochód narodowy osiąga poziom możliwy Ymax. Wówczas kontynuowanie liberalnej polityki pieniężnej spowoduje przede wszystkim znaczny wzrost cen, a nie wzrost realnego dochodu naro-dowego. Zahamowanie inflacyjnego wzrostu cen uzasadnia celowość wprowadzenia bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej. Ograniczenie podaży pieniądza nie może być jednak zbyt duże, aby nie uruchomić mechanizmu recesyjnego na skutek wzrostu stopy procentowej i ograniczenia popytu globalnego.

Trafna ocena stopnia aktywności w gospodarce narodowej, wielkości jej rezerw produkcyjnych i właściwych reakcji różnych podmiotów gospodarczych na zmiany stopy procentowej decydują o skuteczności i efektywności polityki pieniężnej banku centralnego.

About The Author

admin

Leave a Reply