Pułap wykorzystania zdolności produkcyjnych | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Pułap wykorzystania zdolności produkcyjnych

20

Cze

Rosnąca produkcja w miarę zbliżania się do granicy zdolności produkcyjnych napotyka różne ograniczenia, „wąskie gardła”, bariery. W niektórych gałęziach przemysłu pułap wykorzystania zdolności produkcyjnych zostaje osiągnięty wcześniej niż w innych gałęziach. W miarę ożywiania wzrostu produkcji przedsiębiorcy zatrudniają pracowników mniej wykwalifikowanych, stosując wyższe stawki płac za dodatkową pracę. W rezultacie następuje wzrost kosztów wytwarzania i wzrost cen w jednych gaięziach, które przenoszą się na inne gałęzie, nawet jeśli zdolność produkcyjna nie jest jeszcze w nich w pełni wykorzystana. Można to zilustrować następującym wykresem:

Do poziomu dochodu narodowego Y2 wzrost popytu globalnego nie wywołuje wzrostu cen, lecz jedynie wzrost produkcji i zatrudnienia.

Od poziomu Yj rosnącemu popytowi towarzyszy zarówno wzrost produkcji, jak i wzrost cen. Z chwilą osiągnięcia granicy Ymax dalszy wzrost popytu globalnego prowadzi do inflacyjnego wzrostu cen bez wzrostu realnego dochodu narodowego. Rozkręca się wówczas spirala inflacyjna, w której płace gonią ceny, a ceny rosną na skutek wzrostu płac i wzrostu kosztów wytwarzania.

Ten model rozumowania doprowadził do sformułowania dwóch rodzajów inflacji: inflacji ciągnionej przez popyt oraz inflacji pchanej przez koszty.

Inflacja ciągniona przez popyt występuje najczęściej w okresach wojen, kiedy olbrzymie wydatki państwa na zbrojenia i wysoki stopień wykorzystania zdolności pro-dukcyjnych powodują szybki, nieraz wręcz gwałtowny wzrost cen.

About The Author

admin

Leave a Reply