Przestrzeganie zasady niedyskryminacji

, ,

Przestrzeganie zasady niedyskryminacji

9

Lut

Kolejnym naruszeniem zasady niedyskryminacji skutkującym obowiązkiem dokonania korekty finansowej będzie ustalanie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu postępowania, krótszych o co najmniej 10 dni – wskaźnik wynosi 13%. Przestrzeganie zasady niedyskryminacji w zamówieniach publicznych związanych z wyko-rzystaniem środków europejskich ma zapewnić efektywną konkurencję. Przestrzeganie tej zasady ma skłonić przedsiębiorców do uczestniczenia w postępowaniu o zamówienie pub-liczne, w konsekwencji większa liczba uczestników postępowania daje zamawiającemu większą szansę wyboru optymalnej oferty, pozwalającej na efektywne wykorzystanie środków europejskich. Jednocześnie regulacje dotyczące obowiązku dokonywania korekty finansowej w przypadku naruszenia reguł konkurencji poprzez dyskryminujące zachowania zamawiających pełnią rolę dyscyplinującą, powodująca konieczność dokonania zwrotu pozyskanych środków europejskich.

Wobec dyskryminujących zachowań państw trzecich ograniczających dostęp do zamówień publicznych przedsiębiorców europejskich i stosunkowo szeroko otwartym na przedsiębiorców spoza Unii rynku zamówień publicznych europejskich, za słuszne należy uznać inicjatywę KE mającą na celu wprowadzenie instrumentów pozwalających jej na oddziaływanie na kraje trzecie, tak by zachowana była w przypadku zamówień publicznych przeprowadzanych w tych państwach zasada wzajemności, choć można mieć wątpliwości co do faktycznej skuteczności przewidywanego instrumentu prawnegojakimjest decyzja otymczasowym ograniczeniu dostępu towarów lub usług z tego państwa do unijnego rynku zamówień publicznych. Pojęta przez KE inicjatywa legislacyjna ustanawia kompleksową politykę zewnętrzną UE w zakresie zamówień publicznych, regulującą dostęp zagranicznych towarów do unijnego rynku zamówień publicznych zasługuje na aprobatę.

About The Author

admin

Leave a Reply