Przeprowadzenie prywatyzacji jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Przeprowadzenie prywatyzacji jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym

14

Mar

Kierownictwo tych firm jest często w rękach byłej nomenklatury politycznej, broniącej swoich pozycji zagrożonych prywatyzacją. Jej opór może zyskać poparcie u znacznej części pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy. Prywatyzacja prowadzi bowiem do likwidacji nadmiernego zatrudnienia – typowego w przedsiębiorstwach państwowych – i zapoczątkowania procesu racjona-lizacji stosunków pracy.

Przeprowadzenie prywatyzacji jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Wyceny prywatyzowanych przedsiębiorstw szacowane są świadomie na zbyt niskim poziomie w porównaniu z ich rzeczywistą wartością. W świadomości społecznej rodzi się wówczas przekonanie o wyprzedaży za symboliczną „złotówkę” lub wręcz rozkradaniu majątku narodowego przez obcy i rodzimy kapitał spekulacyjny.

To wszystko kształtuje niezbyt przychylną atmosferę wokół programu prywatyzacji większości przedsiębiorstw państwowych. Rozważa się wobec tego możliwość przy-spieszenia piywatyzacji i uzyskania dla niej szerokiej akceptacji społecznej w wyniku rozdawnictwa bonów prywatyzacyjnych bądź w wariancie pracowniczym, bądź też w wariancie obywatelskim. W pierwszym przypadku dotyczy to tylko pracowników zatrud-nionych w prywatyzowanym zakładzie, w drugim zaś obejmuje wszystkich dorosłych obywateli danego kraju. Prywatyzacja typu pracowniczego prowadzi do powstania spółek pracowniczych, funkcjonujących na zasadach samorządowych. Prywatyzacja typu obywatelskiego natomiast prowadzi do tworzenia spółek akcyjnych i rozwoju ryn-ku kapitałowego. Rozdzielone bezpłatnie bony o jednakowej wartości nominalnej na każdego dorosłego obywatela uprawniają do bezpłatnego nabycia akcji prywatyzowa-nych przedsiębiorstw za pośrednictwem narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI). Fundusze te gromadzą udziały – w określonej liczbie – różnego rodzaju prywa-tyzowanych przedsiębiorstw. W ten sposób pragnie się zapobiec nabywaniu gorszych i lepszych akcji, i wyrównać szanse mniej więcej równego udziału każdemu obywatelowi w podziale dywidendy w spółkach akcyjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply