Przekonania religijne wywierają istotny wpływ na wysoką stopę urodzeń | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Przekonania religijne wywierają istotny wpływ na wysoką stopę urodzeń

1

Kwi

Struktura zatrudnienia charakteryzuje się dominującym udziałem zatrudnienia w rolnictwie (w granicach 65-75%), znacznie mniejszym udziałem w usługach (w granicach 12-20%) i relatywnie najmniejszym w przemyśle. W tym ostatnim dziale udział zatrudnienia może wykazywać znaczną rozpiętość od 6% w Bangladeszu do 15% w Chi-nach i 16% w Pakistanie.

Cechą charakterystyczną krajów słabo rozwiniętych jest niski poziom rozwoju in-frastruktury lub jej brak. Infrastruktura obejmuje drogi, linie kolejowe, mosty, porty lotnicze, system usług telefoniicznych i telegraficznych, urządzenia kanalizacyjne, linie wysokiego napięcia, budownictwo, szkoły, szpitale itp. Istnienie tej infrastruktury jest warunkiem rozwoju przemysłowego kraju. Kapitał prywatny ze względu na wysoką kapitałochłonność i niską opłacalność nie wykazuje dużego zainteresowania inwestycjami w tych dziedzinach. Rozwój infrastruktury jest z reguły finansowany ze środków publicznych. Tworzy ona materialne przesłanki do startu w kierunku przemy-słowego rozwoju.

Również czynniki socjokulturowe mogą krępować rozwój i utrwalać zacofanie go-spodarcze. Przekonania religijne wywierają istotny wpływ na wysoką stopę urodzeń, na stopień wykształcenia i produktywizację kobiet i mogą wytwarzać niechętny stosunek do nowoczesnej przedsiębiorczości. Różnice plemienne, kastowe i językowe utrudniają wzajemną współpracę, ograniczają możliwości powszechnej edukacji i prowadzenia wspólnego szkolenia zawodowego.

Wszystko to razem wzięte powoduje, że kraje słabo rozwinięte (poza tzw. krajami naftowymi, eksportującymi znaczne ilości ropy naftowej) znajdują się już od dłuższego czasu w pułapce „błędnego koła”. Prymitywne metody produkcji i niski poziom kwalifikacji pracy powodują niską wydajność pracy, niski dochód narodowy na jednego mieszkańca, a stąd i niską nadwyżkę ekonomiczną, ograniczone możliwości oszczę-dzania, małą zdolność eksportową kraju i tym samym brak środków na finansowanie działalności inwestycyjnej, decydującej przecież o rozwoju gospodarczym kraju. W ten sposób koło niemożności rozwoju zamyka się, a rozszerza się skala ubóstwa. Nie bardzo wiadomo, w jaki sposób przerwać ów zaklęty krąg ubóstwa, opierając się jedynie na własnych możliwościach rozwojowych.

About The Author

admin

Leave a Reply