Przedmioty operacji otwartego rynku — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Przedmioty operacji otwartego rynku

5

Maj

Współcześnie polityka zmiennej stopy dyskontowej odgrywa znacznie mniejszą rolę niż operacje otwartego rynku. Istota operacji otwartego rynku polega na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym rynku giełdowym w celu zmiany wielkości bazy monetarnej. W tych operacjach biorą udział banki komercyjne, banki inwestycyjne, instytucje ubezpieczeniowe i liczne jednostki fizyczne lub prawne, które pragną ulokować czasowo wolne środki w papierach wartościowych. Przedmiotem operacji otwartego rynku są z reguły krótkoterminowe obligacje państwowe (nazywane czasami wekslami skarbowymi). Rzadziej bywają to weksle prywatne lub obligacje państwowe o długich terminach płatności. Wymienione papiery wartościowe lokowane są na rynku metodą dyskonta, czyli potrącania od nominalnej wartości kwoty odsetek za okres do dnia ich płatności. Wysokość stopy procentowej ustala bank centralny w zależności od stanu koniunktury. Chcąc doprowadzić np. do ożywienia gospodarczego, bank centralny ustala niską stopę dyskontową i zachęca w ten sposób do sprzedaży bankowi centralnemu posiadanych obligacji. W tej sytuacji na rynku pojawia się dodatkowy zastrzyk pieniądza, co stwarza możliwość uzyskania tańszego kredytu i zachęca do działalności inwestycyjnej. W przypadku nadmiernego napięcia koniunktury i pojawienia się niebezpieczeństwa recesji lub załamania gospodarczego bank wstrzymuje się od kupowania (dyskontowania) obligacji, ustala wysoką stopę dyskontową i w ten sposób hamuje dopływ pieniądza na rynek. To z kolei wpływa na podrożenie kredytu i ograniczenie działalności inwestycyjnej.

About The Author

admin

Leave a Reply