Proporcje wymienne różnych dóbr jako stosunek światowych cen towarów poddlegających wymianie — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Proporcje wymienne różnych dóbr jako stosunek światowych cen towarów poddlegających wymianie

10

Lut

Powstaje pytanie, w jakiej proporcji owe korzyści podzielą się między kraje A i PI Zależy to od relacji wymiennej sukna i wina na rynku międzynarodowym. Konkuren-cyjny mechanizm rynku może podzielić korzyści w różnych proporcjach między obydwa kraje. Tylko w bardzo skrajnych przypadkach całość korzyści może przechwycić kraj A lub kraj P. Będzie to zależało od stosunku relacji cen w kraju i za granicą.

W naszym przykładzie liczbowym założono wymianę barterową, tzn. towar na to-war bez pośrednictwa pieniądza. W praktyce proporcje wymienne różnych dóbr ujmo-wane są jako stosunek światowych cen towarów poddlegających wymianie.

Po II wojnie światowej diugookresowe tendencje zmian relacji cen na świecie były korzystne dla krajów wysoko rozwiniętych, a niekorzystne dla krajów słabiej rozwinię-tych. Spowodowane to było różnicami struktur gospodarczych i wynikającymi z nich ró-żnicami struktur importu i eksportu w tych dwu grupach krajów. W eksporcie krajów sła-biej rozwiniętych dominują niektóre płody rolne i surowce naturalne. Kraje uprzemysło-wione są natomiast eksporterami zarówno żywności, jak i dóbr o wysokim stopniu przetworzenia. Pomijając wahania krótkookresowe i trwałe zwyżki cen surowców szcze-gólnie poszukiwanych, takich jak np. ropa naftowa, ceny artykułów surowcowo-rolnych wykazywały słabszą dynamikę wzrostu niż ceny dóbr przemysłowych. Spowodowane to było samowystarczalnością wielu krajów wysoko rozwiniętych w produkcji rolnej, niską dochodową elastycznością popytu na żywność oraz szybkim postępem technicznym, oszczędzającym zużycie surowców naturalnych lub zastępującym surowce naturalne wyrobami syntetycznymi.

About The Author

admin

Leave a Reply