Program przyspieszonej przebudowy ustrojowej | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Program przyspieszonej przebudowy ustrojowej

24

Mar

Na przykładzie związków między wysokością stopy inflacji, stopy procentowej, skłonności do inwestowania, spadku produkcji oraz możliwości znacznego obniżenia dochodów realnych ludności widać wyraźnie, jak pełen wewnętrznych sprzeczności jest proces transformacji od gospodarki centralnie planowej do gospodarki rynkowej.

Program przyspieszonej przebudowy ustrojowej pozbawiony szerszego poparcia społecznego nie ma szans realizacji, nawet gdyby został zbudowany według najlepszej sztuki myślenia ekonomicznego. Decydującą rolę odgrywa w jego powodzeniu skala poparcia społecznego i gotowość przeważającej części społeczeństwa do poświęceń. Dlatego wybór wariantu przekształceń ustrojowych, zakresu i tempa prywatyzacji ma-jątku państwowego oraz wprowadzania mechanizmów rynkowych jest w gruncie rzeczy bardziej wwyborem politycznym niż ekonomicznym.

Gospodarka rynkowa nie ma żadnej lepszej alternatywy, ale istnieje wiele możli-wych dróg i sposobów budowy gospodarki rynkowej w zależności od konkretnych hi-storycznych uwarunkowań w każdym kraju. Nie należy oczekiwać ani na recepty uni-wersalne, ani na mechaniczne kopiowanie doświadczeń innych krajów. Wielu ekono-mistów reprezentuje pogląd, że na długą metę należy orientować się na budowę społecznej gospodarki rynkowej. Postulują oni dłuższy proces przebudowy struktury własności z akcentem na komercjalizację przedsiębiorstw państwowych i łagodniejszą politykę dochodową, finansową i fiskalną, która nie powodowałaby masowego ban-kructwa przedsiębiorstw, nie wymagałaby zbyt dużego obniżenia dochodów realnych ludności i nie prowadziła do masowego bezrobocia.

About The Author

admin

Leave a Reply