Program Banku Gdańskiego — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Program Banku Gdańskiego

19

Cze

Trzecim rozwiązaniem jest określenie komórek organizacyjnych banku (np. wydziałów) zobowiązanych do prowadzenia rejestrów, np. stanowisk dyspozycji (rejestr operacji bezgotówkowych), pionu kasowoskarbcowego (rejestr operacji gotówkowych), rachunkowości, kredytów, windykacji i rozliczeń, a także wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ich prowadzenie (np. naczelników tych komórek) lub osób przez nich upoważnionych rejestry także zostają uwiarygodnione jako źródła dowodowe poprzez umiejscowienie ich pochodzenia. Następnym rozwiązaniem jest wskazanie w kilku programach (m.in. Banku Rozwoju Eksportu, Banku Unii Gospodarczej) obowiązku zamieszczania pozyskanych informacji na specjalnych drukach i dołączanie ich w sposób trwały do dowodów księgowych. Po zakończeniu dnia operacyjnego sporządzona zostaje fotokopia dowodu księgowego, która wraz z drukiem zawierającym dane o kliencie przekazywana jest do określonej komórki powołanej do sprawowania funkcji anali tycznokontrolnych i dokonania zarejestrowania w rejestrze operacji bankowych. Rozwiązanie to przewiduje zatem dwupłaszczyznową procedurę rejestracji, dodatkowo rozszerzoną o proces kompletowania w jednym czasie wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem rejestracji. Procedura taka w znaczny sposób uwiarygodnia także źródło dowodowe. Podobne znaczenie ma zaproponowane w programie Banku Gdańskiego wprowadzenie do rejestrów operacji bankowych danych dotyczących skupowanych przez bank czeków (także podróżniczych), zwłaszcza od osób zagranicznych, z uwagi na to, że nie wszystkie kraje prowadzą rejestry operacji. Wprowadzenie takich szczegółowych danych do rejestrów jest więc także elementem uwiarygodniającym je jako źródło dowodowe.

Wydaje się jednak, że podstawowymi rozwiązaniami, które nie znalazły się w żadnym z analizowanych programów, spełniającymi funkcje związane z uwia rygadnianiem rejestrów i innych dokumentów w postępowaniu karnym, powinny być postanowienia dotyczące:

El scharakteryzowania poszczególnych składników dokumentu w znaczeniu procesowym z uwagi na oczywisty brak praktyki w tym względzie pracowników bankowych,

About The Author

admin

Leave a Reply