Problem zwielokrotnienia kary

, ,

Problem zwielokrotnienia kary

15

Mar

Jeśli bowiem kara zostanie zastrzeżona w ogólności na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania bez precyzowania jego przejawów, z którymi strony zwiążą obowiązek zapłaty kary, to powstaje zasadnicza wątpliwość co do zakresu zaspokojenia interesu wierzyciela poprzez jej zapłatę. W szczególności chodzi np. o to, czy w przypadku, w którym dłużnik spełnił świadczenie ze zwłoką i jednocześnie dostarczył przedmiot świadczenia dotknięty wadami, kara będzie się należała wierzycielowi jednokrotnie czy dwukrotnie. Problem tzw. zwielokrotnienia kary dotyczy wszelkich umów, ale ma szczególny ciężar gatunkowy w przypadku umów o świadczenia ciągłe i o świadczenia okresowe, bo w ich przypadku nasila się ryzyko powtarzalności jednostkowych naruszeń umowy i to w różnych ich przejawach. Doktryna zasadnie zaleca rozstrzyganie omawianego problemu na płaszczyźnie wykładni oświadczeń woli . Reguły tej wykładni określa przepis art. 65 k.c., a w razie sporu między stronami dokonuje jej sąd. Wynik wykładni jest więc dla stron w gruncie rzeczy nieprzewidywalny, przy czym w skrajnych przypadkach nie można wykluczyć, że sąd dojdzie do przekonania, iż w istocie między stronami w kwestii kar w ogóle nie doszło do konsensu, co będzie miało ten skutek, że przynajmniej klauzule o karach trzeba będzie uznać za nieistniejące. Mając powyższe na względzie należy zdecydowanie opowiedzieć się za szczegółowym redagowaniem klauzul o karach i precyzyjnym wskazywaniem w ich treści okoliczności z zaistnieniem których związany jest obowiązek zapłaty kary. Na marginesie należy też odnotować, że postulowana redakcja klauzul o karach ma istotne znaczenie dla roz-strzygnięć dotyczących kwestii zbiegu roszczenia o karę umowną z innymi roszczeniami ex contractu, a zwłaszcza z roszczeniem o wykonanie zobowiązania głównego i dlatego także z tego względu jest pożądana.

About The Author

admin

Leave a Reply