Prezes MPGM

sprzątanie , ,

Prezes MPGM

27

Cze

W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Z. (dalej: MPGM) kontrola wykazała, że MPGM w latach 2006-2009 udzielało zamówień publicznych na dostawę stolarki okiennej bez stosowania ustawy Pzp. Wartość zakupionej stolarki wyniosła łącznie 659,8 tys. zł netto, w tym, m.in. w 2007 r. 259,5 tys. zł netto, w 2008 r. 213,8 tys. zł netto. Prezes MPGM podając przyczyny niestosowania ustawy Pzp wyjaśnił, że na przeszkodzie stały trudności z ustaleniem przedmiotu zamówienia spowodowane m.in. tym, że plan remontów w zakresie stolarki okienek jest sporządzany przez miasto Z. jedynie w wykazie finansowym, a lista lokali zakwalifikowanych do wymiany okien jest tworzona przez MPGM na bieżąco wciągu całego roku. Ponadto, jak wyjaśniał Prezes, może wystąpić sytuacja braku środków finansowych w budżecie miasta Z., a także trudności z ustaleniem ile okien najemcy wymienią we własnym zakresie. W ocenie NIK, powyższe przyczyny nie stanowią podstaw do odstąpienia od przestrzegania obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych procedur. Ustalono w trakcie kontroli, że w planach nakładów na remonty Urząd Miasta Z. wykazywał kwotę nakładów na wymianę okien w danym roku, a MPGM sporządzał w styczniu każdego roku plany rzeczowe wymiany okien, obejmujące, m.in. adres lokalu, liczbę okien do wymiany, ich obmiar i powierzchnię. Kontrolerzy NIK stwierdzili także, iż dostawa okien w ww. okresie była wykonywania tylko przez jednego wykonawcę, jednak wartość poszczególnych zamówień nie przekraczała kwoty, poniżej której nie stosuje się ustawy Pzp.

About The Author

admin

Leave a Reply