Prawo własności realizuje się obecnie za pośrednictwem współudziału w kapitale i w zyskach w formie akcji i dywidendy | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Prawo własności realizuje się obecnie za pośrednictwem współudziału w kapitale i w zyskach w formie akcji i dywidendy

16

Cze

W przeważającej liczbie przedsiębiorstw prywatnych prawo własności realizuje się obecnie za pośrednictwem współudziału w kapitale i w zyskach w formie akcji i dywidendy, ale z ekonomicznego punktu widzenia nastąpiło pewne ograniczenie praw własności na rzecz rady nadzorczej. W radzie tej zasiadają zarówno przedstawiciele akcjonariuszy, jak i przedstawiciele pracowników, którzy mają prawo kontrolować i ingerować w działalność kierownictwa przedsiębiorstw. Dotyczy to wszy-stkich decyzji związanych z bieżącymi i przyszłymi interesami pracowników, poza usta-laniem wysokości płac, długości czasu pracy oraz czasu urlopu, które są uzgadniane nie w poszczególnych zakładach, lecz w ramach porozumień branżowych. Udział przedsta-wicieli pracowników w radach nadzorczych jest najwyższy w przedsiębiorstwach prze-mysłu ciężkiego (węgiel, hutnictwo, stal itp.) i kształtuje się na zasadzie parytetu z przed-stawicielami akcjonariuszy, tzn. w proporcji 1/2 do 1/2. W innych dziedzinach produkcji oraz w mniejszyych przedsiębiorstwach przewagę zyskują przedstawiciele akcjonariuszy w proporcji 2/3 do 1/3, chociaż zależy to także od siły politycznej socjaldemokracji w danym regionie kraju. Najtrudniej zapewnić udział przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych w koncernach zagranicznych oraz w małych przedsiębiorstwach, będących prywatną własnością jednej rodziny, chociaż i tam pracownicy domagają się swojego uczestnictwa w kontroli kierownictwa firmy. Rady nadzorcze powołują i odwołują kierownictwo przedsiębiorstw, przyjmują sprawozdania o wynikach rocznych, decydują o inwestycjach rozwojowych przedsiębiorstwa itp.

About The Author

admin

Leave a Reply