Powództwo o zmianę wysokości ceny

, ,

Powództwo o zmianę wysokości ceny

9

Mar

Zgodnie z zasadą nominalizmu (art. 3581 kc) wysokość należnej wykonawcy ceny (wynagro-dzenia) musi być stabilna, wyklucza się zatem możność jej podnoszenia, na niekorzyść interesu publicznego. Udzielając zamówienia długoterminowego, zwłaszcza większej wartości, zama-wiający powinien jednak z góry dopuścić stosowną indeksację ceny, zastrzegając w umowie wskaźnik (i) automatycznej korekty na wypadek zmiany siły nabywczej pieniądza . Wynikających z niej konsekwencji zamawiający nie może bowiem przerzucać na wykonawcę, który wobec niemożności żądania podwyżki należnego ekwiwalentu pieniężnego oraz w obliczu strat, zmuszony jest niekiedy porzucić zamówienie godząc się nawet na zapłatę mniej dotkliwych kar umownych, pozostawiając zamawiającego z trudnościami związanymi z niedokończonym zamówieniem. W sytuacjach szczególnych dopuszczalne jest powództwo o zmianę wysokości ceny (wynagrodzenia) lub o rozwiązanie umowy przez sąd na podstawie art. 3571 kc . Mniej rygorystyczne powództwo z art. 3581 § 3 kc na ogół odpada, ponieważ nie przysługuje przedsiębiorcom. Obok niebezpieczeństwa zmiany siły nabywczej pieniądza wykonanie zobowiązania niepieniężnego mogą utrudniać także nieprzewidziane koszty realizacyjne. Z tego punktu widzenia w sferze usług i robót budowlanych historycznie ukształtowały się dwie formy wynagrodzenia: ryczałtowe lub kosztorysowe. Wysokość wynagrodzenia w zakresie obu jego form ustala się na podstawie stosownej kalkulacji ofertowej, w ramach tzw. sposobu obliczenia ceny ofertowej. Różnice dotyczą wyłącznie dopuszczalnych korekt wysokości umówionego wynagrodzenia.

About The Author

admin

Leave a Reply