Podwyższenie kar umownych — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Podwyższenie kar umownych

6

Lut

Z kolei w ramach „kosztów eksploatacyjnych” trzeba zdecydować się na punktację konkretnego nakładu (np. na zużywane paliwo lub energię), według zasady: im niższy koszt tym oferta korzystniejsza. Podobnie enigmatycznie określony „serwis” łączyć trzeba z warunkami odpowiedzialności za wady, zwłaszcza z wydłużeniem ustawowego okresu rękojmi (art. 568 kc). Praktyczne znaczenie tego ostatniego kryterium rośnie z uwagi na trudności związane z kryteriami jakościowymi. Przyrzeczenia bowiem podwyższonych walorów jakościowych coraz częściej nie można wyegzekwować in natura, w zwyczajny sposób, bez procesu sądowego. Z analogicznych powodów wzrasta zainteresowanie swoistym kryterium w postaci podwyższenia stawek kar umownych standardowo ustalonych w projekcie umowy, zwłaszcza za zwłokę w realizacji zamówienia lub w usuwaniu wad wjego przedmiocie. Proporcje pomiędzy kryteriami powinny być odpowiednie, zależą one wprost od rzeczywistego znaczenia ekonomicznego każdego z nich, które powinno być rzetelnie wyliczone. W szczególności „nadreprezentacja” kryterium pozacenowego może przyczynić się do wyboru oferty z bezzasadnie zawyżoną ceną. Każde bowiem polepszenie warunków świadczenia pociąga dodatkowe koszty związane z podnie-sieniem jakości, skróceniem terminu zamówienia, wydłużeniem serwisu itd. Odniesienie tych dodatkowych kosztów do szacunkowej wartości zamówienia pozwala na rzetelne ustalenie znaczenia każdego z kryteriów pozacenowych. Na ogół kryterium cenowe jest wiodące, choć niekiedy przy transakcjach oderwanych od zasady ekwiwalentności świadczeń stron – wysokość ceny schodzi na dalszy plan (np. co do prowizji za sprawowanie obsługi bankowej), liczą się zaś inne korzyści (np. oprocentowanie depozytu albo stopa kredytu w rachunku bieżącym).

About The Author

admin

Leave a Reply