Podstawowa przyczyna niestabilności całego systemu gospodarczego | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Podstawowa przyczyna niestabilności całego systemu gospodarczego

13

Lut

Taki wzrost jest teoretycznie możliwy, jeśli prywatni przedsiębiorcy zdołają utrzymać tempo wydatków inwestycyjnych na poziomie niezbędnym do osiągnięcia wzrostu produkcji w granicach wyznaczonych przez zdolności produkcyjne gospodarki narodowej. Można więc powiedzieć, że równanie wzrostu gospodarczego Domara odpowiada gwa-rantowanej stopie wzrostu gospodarczego Harroda, gdyż w obu przypadkach zakłada się pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Domar przyjmuje dodatkowe założenie, że w punkcie wyjściowym istnieje nie tylko pełne wykorzystanie zdolności pro-dukcyjnych, ale i pełne zatrudnienie siły roboczej. Mówiąc językiem Harroda Gw = Gn. Żaden z nich nie twierdzi jednak, że gospodarka rynkowa jest w stanie osiągnąć i utrzy-mać się na poziomie stopy gwarantowanej i równocześnie stopy naturalnej. Mechanizmy rynkowe nie są w stanie w ciągu dłuższego okresu utrzymać wzrost gospodarczy w tych potencjalnych granicach. Podstawowa przyczyna niestabilności całego systemu gospodarczego, a więc okresowych wahań koniunkturalnych, tkwi w braku stabilności wzrostu wydatków inwestycyjnych. Harrod i Domar nie zajmowali się w swoich teoriach analizą cykliczności rozwoju gospodarki rynkowej, chociaż zwracali uwagę na niestabilność wzrostu gospodarczego. Nie wyjaśnili oni dlaczego wzrost produkcji (dochodu narodowego) w pewnym okresie przechodzi przez fazę mniejszego lub większego załamania gospodarczego i po osiągnięciu stanu depresji (czyli najniższego poziomu aktywności) gospodarka ponownie wkracza w fazę ożywienia i wysokiej koniunktury .

About The Author

admin

Leave a Reply