Podstawa odrzucenia oferty z powodu błędów w obliczeniu ceny — Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Podstawa odrzucenia oferty z powodu błędów w obliczeniu ceny

19

Cze

Zgodnie bowiem z tym przepisem zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia sięga europejskiego progu kwotowego zamawiający zawiadamia Prezesa UZP oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które we-dług zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Podstawa odrzucenia oferty z powodu błędów w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt6Pzp) krzy-żuje się w znacznej mierze z dwiema innymi, a mianowicie w postaci „niezgodności z ustawą” lub „sprzecznością z wymaganiami warunków zamówienia”. W pozostałym zakresie, jako zbyt rygorystyczna, stwarza często okazję do „zaczepienia” oferty z błahego powodu. Poza tym konkuruje z dopuszczalną korektą oczywistej omyłki rachunkowej, a nawet korektą nieistotnej omyłki. Stąd w praktyce od dawna postuluje się skreślenie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Obecnie uza-sadnia on właściwie tylko odrzucenie oferty ze względu na zastosowanie błędnej stawki VAT. Tymczasem problem ten budzi nieustające kontrowersje w orzecznictwie . Ostatnio jednak

About The Author

admin

Leave a Reply