Pełna integracja danego obszaru geograficznego

, ,

Pełna integracja danego obszaru geograficznego

14

Kwi

Równocześnie zachowane zostają cła i kontyngenty importowe w stosunku do po-zostałych krajów nie będących członkami wspólnoty, czyli stosowana jest tu swoista ich dyskryminacja. Wpływy pochodzące z ceł nakładanych na import spoza wspólnoty są dzielone między państwa członkowskie lub wydawane na wspólnie uzgodnione cele. Stosowanie barier celnych w stosunku do innych krajów podyktowane jest nie tylko chęcią ochrony interesów wspólnoty i przyspieszenia własnego rozwoju, ale także wynika z dążenia do osiągnięcia większej niezależności od krajów monopolizujących podaż ważnych strategicznie dóbr. W celu zdobycia siły ekonomicznej i politycznej wobec innych krajów może pojawić się ewentualność wzbraniania lub wstrzymywania dostaw dóbr o strategicznym znaczeniu gospodarczym lub militarnym.

Pełna integracja jakiegoś obszaru geograficznego stwarza możliwości znacznie bar-dziej efektywnego podziału pracy między zasoby, jakimi rozporządzza dany obszar,

1 osiągania korzyści produkcji na wielką skalę. Takie korzyści mogą być realizowane tylko tam, gdzie istnieją dostatecznie rozległe rynki. Powstają wówczas odpowiednio większe zakłady, które mogą produkować przy niższych kosztach jednostkowych niż tam, gdzie wewnętrzne rynki narodowe są zbyt ciasne.

Oprócz efektów produkcyjnych, występują także efekty konsumpcyjne związane z obniżeniem cen spowodowanym zniesieniem ceł importowych z krajów członkowskich. W rezultacie jest nie tylko ważne tempo wzrostu gospodarczego, wyższa efek-tywność gospodarowania, ale i wyższy dobrobyt konsumentów w krajach zintegrowa-nych. W ten sposób integracja gospodarcza przez rozszerzenie rozmiarów rynku pracy, rynku kapitałowego i iynku produktów powinna przynosić korzyści ekonomiczne wszy-stkim jej uczestnikom.

About The Author

admin

Leave a Reply