Państwo w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej | Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła

, ,

Państwo w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej

19

Mar

Także sukcesów gospodarczych nowo uprzemysłowionych krajów Azji Południowo- -Wschodniej nie można przypisywać wyłącznie działaniu wolnego rynku, bowiem rządy tych krajów świadomie selekcjonowały dziedziny, które następnie faworyzowały i chro-niły zarówno przed konkurencją zewnętrzną, jak i wewnętrzną, co gwarantowało odpo-wiednią dochodowość preferowanym firmom . We wszystkich tych krajach istnieją centralne urzędy planowania, opracowujące prognozy i założenia długofalowej polityki gospodarczej ze wskazaniem na środki i metody, za pomocą których rządy mogą od-działywać na organizacje gospodarcze.

Państwo w żadnym przypadku nie powinno zastępować rynku ani też posługiwać się metodami administracyjnymi, które ograniczają swobodę działania rynku. Może natomiast i powinno stosować takie środki, które korygują lub zapobiegają negatywnym skutkom działania samoregulującego mechanizmu rynkowego bez naruszania jego efektywnościowych kryteriów.

Znacznie większą i trudniejszą rolę ma do spełnienia państwo w okresie przecho-dzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Tyłko skrajni li- berałowe mogą naiwnie zakładać, że wystarczy wszystko puścić na żywioł, nie wtrącać się w sprawy gospodarcze, a rynek samoczynnie rozwinie się i rozwiąże wszystkie pro-blemy związane z przebudową systemu społeczno-gospodarczego.

Państwo musi opracować rozumny i realistyczny program stabilizacji ograniczający hiperinflację, która nieuchronnie pojawi się w pieiwszej fazie liberalizacji cen, kursów walut i stopy procentowej.

About The Author

admin

Leave a Reply