Pozycjonowanie stron - Gniezno, Legnica, Rzgów, Piła — Strona 9 z 25

, ,

Funkcja pieniądza światowego

14

Cze

Ta funkcja odgrywała ważną rolę, gdy w obiegu był pieniądz pełnowartościowy ze złota lub srebra jako prawdziwy skarb. Skłonność do tezauryzacji pieniądza papierowego zależy od stopnia stabilizacji jego siły nabywczej. Gdy pieniądz traci na wartości ludzie bardzo niechętnie tezauiyzują pieniądze. Oddają go do banku, jeśli stopa

Popyt restytucyjny

14

Cze

To wszystko razem wzięte wyznacza dolny poziom dochodu narodowego i zatrudnienia. Gospodarka funkcjonuje na zwolnionych obrotach i dalej już ani inwestycje, ani tym bardziej konsumpcja nie wykazują tendencji malejącej. Dochodzi się w ten sposób do dna kryzysu.

W tym okresie silniejsi przedsiębiorcy, którzy przetrwali

Sposób na pranie pieniędzy

14

Cze

Pranie pieniędzy odbywało się przez zaniżanie cen eksportowanego oleju opałowego i płynnej siarki dla odbiorców z Czech, Danii, Holandii, Niemiec i Włoch. W transakcjach uczestniczyły banki na wyspach Bahama i Lichtensteinu.

W dniu 1 marca 1995 r. firma A złożyła w banku B wniosek o

Instynktowni i intelektualiści

13

Cze

Instynktownym jest ten, kto pozwala, żeby kierowały nim namiętności. Jeżeli coś mu się spodoba, bardzo trudno zrezygnować mu ze zdobycia tego.Na ogół to smakosz, uczuciowy i niekiedy trochę leniwy.

Dopuszczalną granicę zadłużenia Q

13

Cze

Te ostatnie jedynie przejściowo łagodzą sytuację w napiętym bilansie płatniczym, ale jej nie rozwiązują, gdyż także kredyty refinansowe trzeba w przyszłości spłacać wraz z odsetkami. Dlatego na dłuższą metę wysokie koszty obsługi długu (rz+ g)Zz, jak również inne ujemne salda bilansu płatniczego mogą być zrównoważone przede wszystkim dodatnim saldem handlu zagranicznego, czyli Ex > Im.

Nadmierna ekspansja sektora rynkowego

13

Cze

Dlatego w pewnym okresie punkt ciężkości w elektoracie przesuwa się ponownie na korzyść sit społecznych reprezentujących orientację socjaldemokratyczną. Mechanizm tych zmian jest o wiele bardziej złożony i niemałą rolę mogą w nim odegrać zjawiska czysto przypadkowe lub też natury personalnej. Przesuwanie się punktu ciężkości w elektoracie trwa z reguły znacznie dłużej niż jedna kadencja

Metoda finansowania deficytu budżetowego

12

Cze

Włączenie podatków do makroekonomicznego mechanizmu rynkowego wprowadza ważną modyfikację do analizowanego w rozdziale 9 równania inwestycji i oszczędności I – Os. Można ją wyprowadzić z następującego uldadu równań:

Jeśli ma być spełniona równowaga ogólna, to deficyt budżetu państwa,

Łagodniejszy wariant reformowania systemu i budowy gospodarki rynkowej

11

Cze

Jednym słowem, zamiast tworzenia drapieżnego i ekspansywnego kapitalizmu, następują stopniowe przekształcenia własnościowe, instytucjonalne i mechanizmowe z równoczesnym zabezpieczeniem so-cjalnym dla grup ludności najbardziej dotkniętych kosztami przebudowy systemu.

Teoria Keynesa

10

Cze

Najistotniejszy dla dalszej analizy jest odcinek bc krzywej popytu L|, charakteryzujący się nachyleniem ujemnym. Ilustruje on funkcję popytu na pieniądz spekulacyjny L j jako malejącą funkcję stopy procentowej w przedziale stopy procentowej rmax – rmin. Punkt przecięcia (oznaczony symbolem e) krzywej popytu na

Rezonator szczęścia

10

Cze

Zdobądźcie „rezonator szczęścia”, żeby przyciągał do was bogactwo. Rezonator szczęścia jest przedmiotem przynoszącym szczęście, na przykład może to być medal „napełniony” i przesączony magnetycznym fluidem, przez osobę biegłą w nauce o talizmanach.

Ilościowa teoria pieniądza

9

Cze

Ta ilościowa teoria pieniądza występuje współcześnie pod nazwą monetarystycz- nej teorii pieniądza, bardzo popularnej wśród ekonomistów w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych . Stała się ona nawet w latach osiemdziesiątych podstawą polityki makroekonomicznej w wielu krajach.

Ocena NIK

9

Cze

W 2007 r. kontrola NIK w Centrum Opieki Medycznej w J. stwierdziła, że dokonano wyboru dostawcy rezonansu magnetycznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający uza-sadniał wybór trybu przesłankami określonymi w art. 67 ust. 1 lit. a i b, a także art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp stanowiącym, iż można udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie